UBND tỉnh nhận được đơn của ông Hoàng Đăng Liên (số 91 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn), có nội dung: Khiếu nại đòi lại ngôi nhà số 93 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ và đề xuất của các ngành chức năng của tỉnh tại cuộc họp ngày 21/7/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngôi nhà số 93 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 9, diện tích 86m2 có nguồn gốc của ông Liêu Trí và bà Hoàng Thị Liên chuyển nhượng lại cho vợ chồng ông Hoàng Ngọc Dũng (anh của ông Hoàng Đăng Liên) và bà Lê Thị Liên Xuân vào ngày 04 tháng 02 năm 1974.

Năm 1979, gia đình ông Hoàng Ngọc Dũng và bà Lê Thị Liên Xuân vượt biên sang Hoa Kỳ định cư.

Đến ngày 20 tháng 11 năm 1985, vợ chồng ông Dũng, bà Xuân viết Giấy ủy quyền cho ông Hoàng Đăng Thùy (đã chết - là cha của ông Hoàng Đăng Liên) và ông Hoàng Đăng Liên được sử dụng căn nhà số 93 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thị xã Quy Nhơn (được công chứng ủy quyền tại Hoa Kỳ).

Ngôi nhà số 93 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn được Ban Đại biểu nhân dân Khối V phường Lê Lợi, thị xã Quy Nhơn mượn vào ngày 20 tháng 6 năm 1976 để sử dụng vào mục đích phục vụ lợi ích công cộng, mở lớp mẫu giáo và lớp bổ túc văn hóa.

Năm 1982, UBND thị xã Quy Nhơn (nay là UBND thành phố Quy Nhơn) bố trí làm Trụ sở Trạm Y tế phường cho đến nay.

Năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 công nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng làm Trạm Y tế cho UBND phường Lê Lợi và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT04394 ngày 25 tháng 4 năm 2016 cho UBND phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn.

Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 297/QĐ-CT ngày 02 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở, quy định: “Đối với nhà ở thuộc quyền sở hữu của người xuất cảnh trái phép mà không có ít nhất là một trong những đối tượng là cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con đang cùng sống hợp pháp trong nhà đó ở lại thì nhà đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Nếu có người là một trong các đối tượng là cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con đang sống hợp pháp trong nhà đó ở lại, thì tuỳ trường hợp cụ thể mà quyết định cho họ được quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ nhà họ đang ở” thì ngôi nhà số 93 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thị xã Quy Nhơn thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.

Do đó, việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 công nhận quyền sử dụng đất và Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CT04394 ngày 25 tháng 4 năm 2016 cho UBND phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn là đúng theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vợ chồng ông Dũng, bà Xuân chỉ ủy quyền cho ông Hoàng Đăng Liên được sử dụng căn nhà số 93 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thị xã Quy Nhơn (nhưng thực tế ông Liên không ở, nhà do Nhà nước quản lý), không ủy quyền sở hữu và làm các thủ tục đòi nhà.

Căn cứ Khoản 04, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: “Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại”, Chủ tịch UBND tỉnh không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Đăng Liên đòi lại ngôi nhà số 93 đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn.

Huyền Trịnh