Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho biết, ngày 28/6/2021, UBND tỉnh có Công văn số 6026/UBND-NCTCD giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tại Công văn số 78/ĐĐBQH-TTDN ngày 21/6/2021 về việc báo cáo thẩm tra xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phú Nghĩa; đất tọa lạc xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.

gày 28/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5001/STNMT-TTr tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trường hợp của ông Nguyễn Phú Nghĩa.

Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh có Công văn số 7525/UBND-NCTCD gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Phú Nghĩa.

Ngày 05/11/2021, UBND tỉnh nhận được đơn của ông Bùi Văn Được khiếu nại Công văn số 7525/UBND-NCTCD.

Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh có Thông báo số 4008/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Được. Lý do: Công văn số 7525/UBND- NCTCD của UBND tỉnh gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An là văn bản hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Việc khiếu nại của ông Bùi Văn Được thuộc trường hợp không thụ lý giải quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011.

Ngày 14/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Bùi Văn Được khiếu nại Thông báo số 4008/TB-UBND.

Sau khi nhận được đơn của ông Bùi Văn Được, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến của đoàn giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tỉnh.

Ngày 10/3/2022, đoàn giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tỉnh (do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì) có Biên bản số 684/BB-STNMT giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Được.

Ngày 25/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Thông báo số 914/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Bùi Văn Được đối với Thông báo số 4008/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông.

Ngày 25/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với ông Bùi Văn Được.

Qua đối thoại, ông Bùi Văn Được không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc khiếu nại của mình là đúng.

Theo kết luận của lãnh đạo tỉnh Long An, ông Bùi Văn Được khiếu nại Thông báo số 4008/TB-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông là không có cơ sở để xem xét giải quyết (khiếu nại sai), bởi vì: Công văn số 7525/UBND-NCTCD của UBND tỉnh gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An là văn bản hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Việc khiếu nại của ông Bùi Văn Được thuộc trường hợp không thụ lý giải quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4008/TB-UBND ngày 08/12/2021 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Được là đúng quy định pháp luật.

Xét tờ trình của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã giữ nguyên Thông báo số 4008/TB-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Được là đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An bác đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Được. Lý do: Công văn số 7525/UBND- NCTCD của UBND tỉnh gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An là văn bản hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; việc khiếu nại của ông Bùi Văn Được thuộc trường hợp không thụ lý giải quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4008/TB-UBND ngày 08/12/2021 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Được là đúng quy định pháp luật.

Lan Vy