Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kế hoạch số 222 ngày 4/9/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; duy trì thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thông báo, niêm yết công khai lịch tiếp công dân theo quy định. 

Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình KN, TC tại địa phương, không để phát sinh những vụ việc KN, TC đông người phức tạp. Tăng cường đối thoại với tổ chức, cá nhân có KN, kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, hạn chế để phát sinh khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.

Đối với trường hợp công dân khiếu kiện đơn lẻ, Ban Tiếp công dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công cán bộ thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, KN,TC của công dân để xử lý theo quy định; báo cáo kết quả với người có thẩm quyền về tình hình tiếp nhận và kiến nghị, đề xuất xử lý đơn đảm bảo kịp thời, đúng thời hạn quy định.

Trường hợp công dân khiếu kiện đông người thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, tổ công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (nơi có công dân khiếu kiện) trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, KN,TC của công dân để xử lý theo quy định. 

Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các sở, ban, ngành thì phải phối hợp với tổ công tác tiếp công dân tiếp và xử lý ngay vụ việc; đối với vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khiếu kiện đông người, vượt cấp lên tỉnh thì chủ tịch UBND cấp huyện phải chủ động, phối hợp với tổ công tác tiếp công dân và các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương để giải quyết.

Trường hợp thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND huyện vì lý do đặc biệt không thể trực tiếp tiếp công dân thì phải ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân. Trường hợp công dân khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương yêu cầu lãnh đạo UBND huyện (nơi có công dân khiếu kiện) phối hợp với tổ công tác của tỉnh và các cơ quan Trung ương trực tiếp tham gia tiếp, thuyết phục, vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương.

Đối với việc công dân khiếu kiện đông người, phức tạp tại trụ sở các cơ quan trong tỉnh và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh (ngoài Trụ sở Tiếp công dân) yêu cầu tổ công tác tiếp công dân chủ động nắm tình hình, phối hợp với lãnh đạo các địa phương, đơn vị có liên quan và lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự tuyên truyền giải thích, yêu cầu công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, huyện hoặc đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được tiếp theo quy định; kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ, lợi dụng quyền KN,TC để gây rối trật tự công cộng.

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu việc tổ chức tiếp công dân phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; kịp thời, công tâm, khách quan, thiết thực và hiệu quả. Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Trung ương, của tỉnh về tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nắm chắc tình hình khiếu kiện trên địa bàn và lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, cơ quan, đơn vị để kịp thời, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Bùi Bình