Bà Lê Thị Duyên Hòa khiếu nại Quyết định số 8390/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn về việc điều chỉnh Quyết định số 8754/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với nhà, đất tại số 458 - 460 và số 331 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn; Quyết định số 8391/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại của bà liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với nhà và đất tại số 522 đường Tây Sơn, phường Quang Trung.

Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, năm 2015, thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh), hộ bà Lý Thị Duyên Hòa bị ảnh hưởng 03 thửa đất tại các số nhà 458 - 460, 331 và 522 đường Tây Sơn, phường Quang Trung. Trên cơ sở xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường Quang Trung, Hội đồng Bồi thường đã tính toán và trình Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Lý Thị Duyên Hòa ở số 522 đường Tây Sơn, phường Quang Trung.

Đối với nhà và đất tại số 458 - 460 đường Tây Sơn:

Hộ bà Lý Thị Duyên Hòa được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là 512.345.775 đồng.

Bà Lý Thị Duyên Hòa không đồng ý bồi thường đất thu hồi là đất vườn, vì đất có nhà ở trước năm 1993 nên yêu cầu bồi thường theo loại đất ở đối với toàn bộ diện tích 83,1m2 đất thu hồi và yêu cầu nâng giá trị bồi thường nhà được Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 8754/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015, với nội dung: “Không công nhận nội dung đơn của hộ bà Lý Thị Duyên Hòa khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi 83,1m2 và nâng giá trị bồi thường đối với nhà số 458 - 460”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, bà Lý Thị Duyên Hòa gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, UBND TP Quy Nhơn ban hành Quyết định số 4982/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ bà Lý Thị Duyên Hòa cho phần diện tích đất có nhà N16 (47,04m2), gồm: Điều chỉnh bồi thường 15,54m2 từ đất vườn thành đất ở (diện tích nhà đã xây dựng trước năm 1993); bồi thường bổ sung 20% giá trị nhà N16 diện tích 15,54m2; bồi thường, hỗ trợ 31,5m2 (47,04m2 - 15,54m2) đất vườn (phần diện tích nhà N16 bị ảnh hưởng kết cấu nhà không nằm trong diện tích bị thu hồi đất).

Sau đó, bà Lý Thị Duyên Hòa liên tục có đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Trên cơ sở kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 582/TTT-P3 ngày 10 tháng 10 năm 2019 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6229/UBND-TD ngày 16 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn ban hành Quyết định số 8390/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc điều chỉnh Quyết định số 8754/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lý Thị Duyên Hòa, với nội dung: Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 8754/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Duyên Hòa như sau: Công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở đối với diện tích đất thu hồi 83,1m2… Công nhận nội dung yêu cầu nâng giá trị bồi thường nhà đối với nhà.

Đối với nhà và đất tại số 331 đường Tây Sơn:

 Hộ bà Lý Thị Duyên Hòa được hỗ trợ với tổng số tiền là 18.381.150 đồng. Phần diện tích 7,8m2 không được bồi thường, hỗ trợ, vì đã được Nhà nước thu hồi xây dựng đường Quy Nhơn - Sông Cầu vào năm 1998.

Bà Lý Thị Duyên Hòa khiếu nại cho rằng thửa đất này mua lại của ông Lê Văn Nghi năm 2003. Nay thu hồi diện tích 7,8m2 nhưng Nhà nước không bồi thường nên yêu cầu giải quyết bồi thường theo quy định được Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn ban hành Quyết định số 8754/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Duyên Hòa, với nội dung: “Không công nhận nội dung đơn của hộ bà Lý Thị Duyên Hòa khiếu nại yêu cầu bồi thường diện tích đất thu hồi của nhà số 331 đường T y Sơn bị thu hồi, vì diện tích đất thu hồi 7,8m2 của hộ bà Hòa để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D là đất trước đây Nhà nước đã thu hồi thực hiện dự án đường Quy Nhơn - Sông Cầu vào năm 1998”.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng xác định lại chỉ giới giải phóng mặt bằng năm 1998 theo kiến nghị của các hộ dân từ số nhà 325 đến 351 đường Tây Sơn, trong đó tổ công tác - TP Quy Nhơn kiểm tra xác định hộ bà Lý Thị Duyên Hòa xây dựng công trình đúng chỉ giới giải phóng mặt bằng năm 1998. Do vậy, Hội đồng Bồi thường tính toán bổ sung bồi thường, hỗ trợ và trình Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ diện tích 7,8 m2 đất vườn cho hộ bà Lý Thị Duyên Hòa.

Trên cơ sở kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 582/TTT- P3 ngày 10 tháng 10 năm 2019 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6229/UBND-TD ngày 16 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn ban hành Quyết định số 8390/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc điều chỉnh Quyết định số 8754/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lý Thị Duyên Hòa, với nội dung: “Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 8754/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Duyên Hòa như sau: Công nhận nội dung đơn khiếu nại, yêu cầu bồi thường phần diện tích đất thu hồi là 7,8m2…

Đối với nhà và đất tại số 522 đường Tây Sơn:

Hộ bà Lý Thị Duyên Hòa được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là 368.019.600 đồng. Về đất tái định cư, được giao 01 lô đất số 04, khu A7, lộ giới 14m, diện tích 70m2 thuộc khu tái định cư phía Đông núi Mồ Côi, phường Nhơn Phú.

Bà Lý Thị Duyên Hòa không đồng ý phương án bồi thường đất vườn, vì nguồn gốc là đất có nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 của ông Hồ Tung, sau khi mua gia đình có tôn tạo lại và sử dụng từ đó đến nay nên đề nghị bồi thường đất ở.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4450/UBND-TD ngày 06 tháng 10 năm 2016 và Văn bản số 6229/UBND-TD ngày 16 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn ban hành Quyết định số 8391/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lý Thị Duyên Hòa, với nội dung: “Công nhận một phần nội dung đơn hộ bà Lý Thị Duyên Hòa khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở đối với diện tích đất thu hồi 81,85m2 tại số 522 đường Tây Sơn để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh)...

Qua kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, quá trình sử dụng đất và kết quả đối thoại của Chánh Thanh tra tỉnh với bà Lý Thị Duyên Hòa vào ngày 22 tháng 10 năm 2020 (theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6310/UBND-TD ngày 18 tháng 9 năm 2020); đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy, về nội dung khiếu nại của bà Lý Thị Duyên Hòa liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với các ngôi nhà số 458 - 460 và 331 đường Tây Sơn, phường Quang Trung trước đây đã được Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn xem xét, giải quyết tại Quyết định 8754/QĐ- UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 nhưng bà Lý Thị Duyên Hòa không đồng ý, tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, giải quyết và chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn điều chỉnh tính toán bồi thường, hỗ trợ bổ sung và sửa đổi một phần Quyết định 8754/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn theo hướng công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại của bà Lý Thị Duyên Hòa là có cơ sở. Do đó, việc Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn ban hành Quyết định số 8390/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 về việc điều chỉnh Quyết định số 8754/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Duyên Hòa là đúng theo quy định pháp luật.

Việc Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn ban hành Quyết định 8391/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lý Thị Duyên Hòa liên quan đến bồi thường, hỗ trợ đối với ngôi nhà số 522 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn là đúng theo quy định pháp luật.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 626/TTT-P3 ngày 16 tháng 9 năm 2019 và Văn bản số 762/TTT-P3 ngày 27 tháng 10 năm 2020; từ những nhận định và căn cứ trên, tại quyết định ký ngày 13 tháng 11 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Lý Thị Duyên Hòa.

 

 

CTV Thanh Lương