Ngày 23/9/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra Thành phố xác minh nội dung tố cáo UBND huyện Thanh Oai không công khai trả lời theo quy định của pháp luật về kết quả xử lý cán bộ liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương; kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Kết luận số 84/KL-UBND ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận nội dung tố cáo trên.

Công dân tố cáo UBND huyện Thanh Oai không công khai trả lời theo quy định của pháp luật về kết quả xử lý cán bộ liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương được nêu tại Kết luận số 03/KL-UBND ngày 4/4/2017, số 07/KL-UBND ngày 19/9/2017, số 08/KL-UBND ngày 17/11/2017, số 18/KL-UBND ngày 12/8/2018, số 24/KL-UBND ngày 28/11/2018, Thông báo số 596/TB-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện Thanh Oai và Thông báo số 134/TB-UBND ngày 18/11/2015, Kết luận số 67/KL-UBND ngày 6/12/2016, Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 1/2/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo người tố cáo, công dân có quyền được biết về những cán bộ bị xử lý và hình thức xử lý kỷ luật để thực hiện quyền giám sát của mình đối với các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Điều 8 và Điều 5, Luật Phòng chống tham nhũng.

Thanh tra thành phố tiến hành xác minh, cho thấy: 3 thông báo, kết luận, quyết định của UBND thành phố (Thông báo số 134/TB-UBND ngày 18/11/2015, Kết luận số 67/KL-UBND ngày 6/12/2016, Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 1/2/2019); 6 thông báo, kết luận của UBND huyện Thanh Oai (Kết luận số 03/KL-UBND ngày 4/4/2017, số 07/KL-UBND ngày 19/9/2017, số 08/KL-UBND ngày 17/11/2017, số 18/KL-UBND ngày 12/8/2018, số 24/KL-UBND ngày 28/11/2018, Thông báo số 596/TB-UBND ngày 21/8/2018) có 14 nội dung UBND huyện Thanh Oai phải tổ chức thực hiện xử lý đối với 3 tổ chức và 15 cán bộ liên quan đến các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương.

Qua kiểm tra xem xét, UBND huyện Thanh Oai đã thực hiện xong 13/14 nội dung, công khai hình thức xử lý cán bộ tại các cuộc họp cơ quan và niêm yết công khai theo quy định đối với 3 tổ chức và 15 cá nhân vi phạm cho người tố cáo được biết theo quy định tại Khoản 1, Điều 30 Luật Tố cáo năm 2011 và Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012.

Còn lại 1 nội dung chưa thực hiện xong và chưa tổ chức công khai trả lời người dân liên quan đến Thông báo số 596/TB-UBND ngày 21/8/2018, Đảng ủy xã Thanh Mai chưa chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đảng viên theo quy định.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo là đúng một phần.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND huyện Thanh Oai nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm thực hiện tổ chức kiểm điểm đảng viên liên quan đến Thông báo số 596/TB-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện Thanh Oai; báo cáo Huyện ủy Thanh Oai chỉ đạo Đảng ủy xã Thanh Mai tổ chức kiểm điểm đảng viên theo kiến nghị tại Thông báo số 596/TB-UBND và có hình thức công khai việc xử lý đảng viên vi phạm cho công dân được biết theo quy định của pháp luật.

Trần Kiên