Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 11551/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Văn Thanh Tân ở tổ  08, khu vực 8, phường Ngô Mây với  nội dung: “Không công nhận nội dung đơn của ông Văn Thanh Tân khiếu nại yêu cầu tính toàn bồi thường phần diện tích 68,3m2 đất theo giá đất ở; tính toán bồi thường bổ sung phần diện tích 60,5m2 đất và xem xét, giải quyết bán cho hộ 01 lô đất ở theo giá Nhà nước do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn. Vì, tại thời điểm kiểm kê thu hồi đất để thực hiện dự án năm 2017, số liệu đo đạc thực tế diện tích đất của ông Tân là 202,8m2, diện tích thu hồi là 128,8m2, diện tích còn lại 74m2. Trong đó: Phần diện tích 68,3m2 nằm trong thửa đất số 110, tờ bản đồ số 13 là đất trống, trên đất không nhà đất ở nên Hội  đồng Bồi thường,  giải phóng mặt  bằng của dự án tính toán bồi thường theo giá đất vườn, không bố trí giao đất tái định cư là đúng quy định; phần diện tích 60,5m2 nằm ngoài hồ sơ kỹ thuật  thửa đất năm 1997, thể hiện trên hồ sơ là đất công cộng, vị  trí  lấn  giáp  đường Hoàng Văn Thụ hiện trạng và lối đi giáp các thửa đất số 130, 129, tờ  bản đồ số 13, do vẽ năm 1997, nguồn gốc hình thành từ thời điểm sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 cho nên Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án không xem xét bồi thường là đúng theo quy định”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết nêu trên của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, ông Văn Thanh Tân gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Chủ  tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh và rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc.

Nguồn gốc đất của hộ ông Văn Thanh Tân được UBND phường Ngô Mây xác nhận tại Văn bản số 96/BC-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020, như sau: Do ông Văn Số khai hoang đất trồng hoa màu trước năm 1964 và đến khoảng năm 1989 có dựng nhà để bán quán nhưng đến trước năm 1996 đã sập. Đến khoảng năm 1996 cho lại vợ chồng ông Văn Thanh Tân (giấy tờ thất lạc) xây dựng nhà ở được UBND thành phố Quy Nhơn xác nhận ngày 04 tháng 9 năm 1996 thuộc một phần thửa đất 110, tờ bản đồ số 13 (đo vẽ năm 1997), với diện tích 535,95m2 (phần ngôi nhà xây dựng năm 1996 được UBND thành phố Quy Nhơn xác nhận đã bán cho hộ khác sử dụng không thuộc phần diện tích quy hoạch).

Trên thửa đất số 110, tờ bản đồ số 13 trước khi thực hiện dự án đường Hoàng Văn Thụ, ông Tân đã chuyển nhượng đất cho các hộ, thời điểm chuyển nhượng đất sau năm 1997 và trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; thời điểm các hộ xây dựng nhà ở sau năm 1997 và trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, thể hiện trên bản đồ quy hoạch đường Hoàng Văn Thụ nối dài đo vẽ năm 2017 như sau: Hộ bà Nguyễn Thị Hoa thuộc thửa đất số 302 với diện tích 57,4m2, hộ ông Nguyễn Thế Hải thuộc thửa đất số 300 với diện tích 63,7 m2, hộ ông Nguyễn Như Hưng thuộc thửa đất số 299 với diện tích 64m2, hộ Hồ Thị Nhơn thuộc thửa đất số 298 với diện tích 62,1m2, hộ Nguyễn Hữu Chỉnh thuộc thửa đất số 297 với diện tích 29,8m2. Ngoài ra còn một phần diện tích đất bán cho ông Luôn không bị ảnh hưởng trong dự án đường Hoàng Văn Thụ nhưng qua đo đạc tính toán sơ bộ với diện tích khoảng 94,47m2. Đồng thời còn một phần diện tích khi bán cho các hộ khi xây nhà chừa làm đường đi trước nhà và bên hông.

Thực hiện dự án đường Hoàng Văn Thụ, hộ ông Văn Thanh Tân bị thu hồi 128,8m2, hiện trạng là đất trống không có nhà và có xây dựng móng dọc theo nhà bà Hoa năm 2015; trong 128,8m2 đất thu hồi có 68,3m2 nằm trong thửa đất số 110, tờ bản đồ số 13 và 60,5m2 nằm ngoài Hồ sơ kỹ thuật thửa đất năm 1997 thể hiện là đất đường đi, diện tích đất còn lại là 74m2. Hiện trạng sử dụng 60,5m2 đất có vi phạm đất đai vì thể hiện trên Bản đồ địa chính là đường đi và không có tranh chấp.

Qua xác minh lấy ý kiến khu dân cư như sau: Nhà để bán quán dựng   năm 1989 tại vị trí thuộc thửa đất 301, tờ bản đồ số 5 (đo vẽ năm 2017), với kết cấu mái lợp tranh, vách cót ép, diện tích khoảng 20m2 và đến trước năm 1996 không sử dụng bán quán, không ở nên bị sập. Chính vì vậy đo vẽ hồ sơ kỹ  thuật thửa đất năm 1997 không thể hiện nhà. Từ năm 1997 đến năm 2017 thu hồi đất vẫn là đất trống.

Qua xác minh các hộ dân sống lân cận gần nhà ông Văn Thanh Tân và làm việc với ông Hoàng Văn Thuận - nguyên Khu vực trưởng khu vực 7, ông Lê Văn Danh - nguyên Khu vực trưởng khu vực 8, phường Ngô Mây đều xác nhận trước mặt thửa đất của ông Văn Thanh Tân sử dụng là con suối thoát nước và là lối đi của hộ dân, xe lam chạy được.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8034/UBND-TD ngày 02 tháng 12 năm 2020, Chánh Thanh tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với hộ ông Văn Thanh Tân vào ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Đại diện các ngành tham gia buổi đối thoại thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ vụ việc và đề xuất của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 821/TTT-P3 ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Ông Văn Thanh Tân không đồng ý với kết quả, xác minh của Chánh Thanh tra tỉnh tại văn bản nêu trên; tiếp tục đề nghị bồi thường theo loại đất ở và giao đất tái định cư cho hộ ông đối với phần diện tích 128,8m2 đất tại phường Ngô Mây do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại của Chánh Thanh tra tỉnh với ông Văn Thanh Tân; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy, hộ ông Văn Thanh Tân sử dụng thửa đất số 301, tờ bản đồ số 5, diện tích 202,8m2, diện tích bị thu hồi 128,8m2, diện tích còn lại 74m2 đất (theo đo đạc hiện trạng), không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo xác nhận của UBND phường Ngô Mây về nguồn gốc đất của ông Tân hình thành trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (do ông Văn Số cha ông Tân khai hoang trồng hoa màu trước năm 1964), sau đó ông Văn Số cho lại vợ chồng ông Tân; theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất đo đạc năm 1997 có diện tích 535,95m2, đứng tên bà Lê Thị Hồng (vợ ông Tân).

 Quá trình sử dụng đất, vào năm 1996 vợ chồng ông Tân xây dựng nhà ở và đã chuyển nhượng cho các hộ dân để xây dựng nhà ở. Tại thời điểm kiểm kê thu hồi đất để thực hiện dự án năm 2017, số liệu đo đạc thực tế diện tích đất của ông Tân là 202,8m2, diện tích thu hồi là 128,8m2, trong đó: Phần diện 68,3m2 nằm trong thửa đất số 110, tờ bản đồ số 13 tại thời điểm kiểm kê thu hồi là đất trống, trên đất không nhà đất ở. Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án xác định bồi thường theo đất vườn cho hộ ông Tân là đúng theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh. Phần diện tích 60,5m2 ông Tân khiếu nại yêu cầu bồi thường, được UBND phường Ngô Mây xác nhận nằm ngoài hồ sơ kỹ thuật thửa đất năm 1997, thể hiện trên hồ sơ là đất công cộng, vị trí lấn giáp đường Hoàng Văn Thụ hiện trạng và lối đi giáp các thửa đất số 130, 129, tờ bản đồ 13, đo vẽ năm 1997. Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án không tính toán bồi thường phần diện tích 60,5m2 cho hộ ông Tân là đúng theo quy định pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, tại văn bản ký ngày 06 tháng 01 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 11551/QĐ- UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Văn Thanh Tân ở tổ 08, khu vực 8, phường Ngô Mây.