Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình khiếu nại Quyết định số 4792/QĐ-UBND ngày 1/12/2021 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến việc xác nhận nghĩa vụ tài chính khi UBND quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với thửa đất số 256, tờ bản đồ số 21CĐ, phường Phú Diễn.

Qua xác minh, UBND thành phố kết luận nội dung khiếu nại là sai.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại của công dân. Cụ thể, diện tích 82m2 đất ông Nguyễn Thanh Bình xin cấp GCNQSDĐ tại phường Phú Diễn được thừa kế từ mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Thuận, có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng nhà đất của ông Lê Huy Hoàng ngày 11/9/1999 (giấy tờ mua bán viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương). Ông Lê Huy Hoàng được Xí nghiệp Sản xuất thức ăn Cầu Diễn thanh lý 19,8m2 nhà tại Quyết định số 06/HC ngày 3/12/1990.

Ngoài ra, gia đình ông Hoàng còn sử dụng thêm 62,2m2 đất lưu không (được xí nghiệp xác nhận ngày 27/2/1993 đồng ý cho tạm sử dụng thêm, khi Nhà nước dùng đến đất lưu không trên thì các gia đình phải chấp hành theo quy chế hiện hành của Nhà nước).

Căn cứ hồ sơ quản lý Nhà nước về đất đai hiện đang lưu giữ tại UBND phường Phú Diễn, diện tích đất mà gia đình ông Nguyễn Thanh Bình có đơn xin cấp GCNQSDĐ thuộc một phần thửa 114, tờ bản đồ số 21, bản đồ năm 1994 phường Phú Diễn, diện tích 478m2. Sổ kiểm kê đất đai hiện trạng năm 1995 ghi đất thổ cư chưa hợp pháp, sổ không ghi tên chủ sử dụng.

Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất số 02QH08.2019/HSKT do Công ty TNHH Một thành viên Khảo sát và Đo đạc địa chính Hà Nội lập, ông Nguyễn Thanh Bình đang sử dụng 110,4m2.

Ngày 18/7/2018, Sở Quy hoạch Kiến trúc cung cấp Thông tin chỉ giới đường đỏ số 4279/QHKT-TTQH-HTKT, trong đó có 18m2 đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Nhuệ và dự trữ mở đường quy hoạch, 10,3m2 đất có nguồn gốc đất mương do UBND phường quản lý không đề nghị cấp giấy chứng nhận. Diện tích 82m2 đất thuộc thửa đất số 114, tờ bản đồ số 21 phù hợp quy hoạch đề nghị cấp giấy chứng nhận đã được UBND phường Phú Diễn xác nhận sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch.

Căn cứ giấy tờ sử dụng đất do ông Nguyễn Thanh Bình cung cấp và hồ sơ, tài liệu lưu giữ tại địa phương, thì thửa đất số 114, tờ bản đồ số 21 phường Phú Diễn do ông Nguyễn Thanh Bình đang sử dụng, khi xét cấp GCNQSDĐ, được UBND phường Phú Diễn và UBND quận Bắc Từ Liêm xác định thửa đất có nhà ở trước 15/10/1993, đất được giao không đúng thẩm quyền, là thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Ngày 23/3/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm đã cấp GCNQSDĐ số 256, tờ bản đồ số 21, diện tích 82m2, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00862 ngày 23/3/2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình. Cụ thể, thửa đất có diện tích 82m2 được xác định như sau: Ông Nguyễn Thanh Bình không phải nộp tiền sử dụng đất đối với 19,8m2 đất mua thanh lý và phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với 62,2m2 đất sử dụng thêm, là thực hiện theo đúng quy định.

Đến nay, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị công nhận việc sử dụng đất của gia đình khi cấp GCNQSDĐ, không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích 62m2 đất lưu không sử dụng thêm theo quy định tại Khoản 7, Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Bình là khiếu nại sai.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Thanh Bình không thống nhất với kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng không cung cấp được giấy tờ, tài liệu chứng minh nào khác.

Hoàng Long