Ông Nguyễn Hữu Thân (đại diện hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thống) ở tổ 16, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn khiếu nại yêu cầu giải quyết bồi thường thửa đất số 64, tờ bản đồ chỉnh lý số 01, diện tích 199,6m2 tại phường Nhơn Bình theo loại đất ở cho hộ gia đình ông (theo Trích lục địa bộ do chế độ cũ cấp cho ông Nguyễn Thơ và bà Nguyễn Thị Đột), do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình.

Thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thống bị thu hồi thửa đất số 64, tờ bản đồ chỉnh lý số 1 (BĐĐC số 64), diện tích thu hồi 199,6m2 (số liệu đo đạc thực tế) được UBND phường Nhơn Bình xác nhận nguồn gốc đất tại Công văn số 278/UBND-ĐC ngày 03 tháng 10 năm 2019, với nội dung: “Thửa đất số 64, tờ bản đồ chỉnh lý số 1 (BĐĐC số 64), loại đất BHK, diện tích thu hồi 199,6 m2 (thu hồi trọn thửa). Đất hạng 5, vị trí 1; sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến nay không tranh chấp, là đất thuộc diện giao quyền theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ. Chưa cập nhật ở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Trên cơ sở xác nhận của UBND phường Nhơn Bình, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đã lập phương án tính toán bồi thường thửa đất số 64, tờ bản đồ chỉnh lý số 1 nêu trên cho hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thống theo đơn giá đất nông nghiệp với tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ là 135.999.200 đồng.

Không đồng ý với kết quả bồi thường của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, ông Nguyễn Hữu Thân (đại diện hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thống) có đơn khiếu nại và được Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh giải quyết trả lời tại Văn bản số 940/BGPMB-BT ngày 07 tháng 8 năm 2020, theo đó: Căn cứ xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường Nhơn Bình, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đã lập phương án tính toán bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Hữu Thống đối với thửa đất nêu trên theo đơn giá đất nông nghiệp là đúng theo quy định.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, ông Nguyễn Hữu Thân (đại diện hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thống) gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh và rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc. Kết quả như sau: Theo bản đồ năm 1997 thể hiện thửa đất số 64, tờ bản đồ 64, diện tích 184,9m2, loại đất màu, hạng 5. Bản đồ đo vẽ để phục vụ giải phóng mặt bằng là thửa đất số 64, tờ bản đồ chỉnh lý 1, diện tích 199,6m2. UBND phường Nhơn Bình xác nhận diện tích tăng thêm là do sai số đo đạc. Theo sổ địa chính của UBND phường Nhơn Bình phản ánh thửa đất này là loại đất màu, hạng 5 của hộ ông Nguyễn Hữu Thống.

UBND phường Nhơn Bình xác nhận hộ ông Nguyễn Hữu Thống chỉ sử dụng thửa đất này vào mục đích nông nghiệp (trên đất không có nhà ở), do đó khi đăng ký thống kê là đất nông nghiệp để giao quyền sử dụng đất. Thửa đất này là loại đất màu, hạng 5, theo hồ sơ lưu giữ của UBND phường Nhơn Bình đã được cân đối giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Hữu Thống. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Nguyễn Hữu Thống không thể hiện thửa đất này là do sai sót và thiếu cập nhật của UBND phường Nhơn Bình.

Hộ ông Nguyễn Hữu Thống có nhà ở trên thửa đất số 93, tờ bản đồ 68, diện tích 288,8m2. Theo phương án giao quyền sử dụng đất, trước tiên UBND phường Nhơn Bình trừ 200m2 đất ở cho hộ ông Thống; diện tích còn lại 88,8m2 là đất vườn thừa, được đưa vào cân đối giao quyền cho hộ ông Thống và bổ sung diện tích đất nông nghiệp khác cho đủ diện tích được giao quyền theo phương án. Như vậy, thửa đất số 64, tờ bản đồ 64, diện tích 184,9m2 là đất nông nghiệp, không phải loại đất ở.

Căn cứ vào hồ sơ địa chính và xác nhận của UBND phường Nhơn Bình về thửa đất số 64, diện tích 199,6m2 (số liệu đo đạc thực tế), Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh lập phương án bồi thường loại đất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Hữu Thống (ông Nguyễn Hữu Thân đại diện kê khai) là đúng với quy định.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, quá trình sử dụng đất và kết quả đối thoại của Chánh Thanh tra tỉnh với ông Nguyễn Hữu Thân vào ngày 05 tháng 11 năm 2020 (theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6823/UBND-TD ngày 08 tháng 10 năm 2020); đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy: Nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Thân yêu cầu bồi thường thửa đất số 64, diện tích 199,6m2 theo loại đất ở (theo trích lục địa bộ do chế độ cũ cấp cho ông Nguyễn Thơ và bà Nguyễn Thị Đột) là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 685/TTT-P3 ngày 02 tháng 10 năm 2020 và Văn bản số 785/TTT-P3 ngày 09 tháng 11 năm 2020; từ những nhận định và căn cứ trên; không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Thân.

CTV Thanh Lương