Ông Đực (Ô3, Khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) khiếu nại Quyết định số 5374 ngày 25/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung: Khiếu nại Quyết định số 3836 ngày 10/7/2019 của UBND huyện Đức Hòa về việc bồi thường bổ sung giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) do trượt giá đối với ông Đực; thuộc dự án (D.A) đường 3/2 nối dài; đất tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa.

Chủ trương thực hiện D.A

Ngày 19/9/2016, UBND huyện Đức Hòa ban hành Văn bản số 4503 về việc giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình đường 3/2 nối dài và tuyến phố thương mại cặp đường 3/2 nối dài.

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5139 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh đơn giá đất để thực hiện bồi thường mức hỗ trợ xây dựng D.A đường 3/2 nối dài và tuyến phố thương mại cặp đường 3/2 nối dài trên địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Ngày 29/12/2016, UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 20580 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 D.A đường 3/2 nối dài và tuyến phố thương mại cặp đường 3/2 nối dài.

Ngày 08/5/2017, UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 3281 phê duyệt phương án tái định cư bằng đất D.A đường 3/2 nối dài và tuyến phố thương mại cặp đường 3/2 nối dài.

Quá trình thu hồi đất, bồi thường cho ông Đực

Ngày 08/01/2000, UBND huyện Đức Hòa cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Đực với tổng diện tích 6.991m2, trong đó có thửa số 72, tờ bản đồ số 13, diện tích 1.530m2, loại đất lúa; thửa số 117, tờ bản đồ số 13, diện tích 3.439m2, loại đất lúa.

Ngày 29/12/2016, UBND huyện Đức Hòa có Quyết định số 20617 thu hồi đất của ông Đực với tổng diện tích là 3.235m2 (thửa số 117, tờ bản đồ số 13, diện tích 2.662m2 và thửa số 72, tờ bản đồ số 13, diện tích 573m2), loại đất lúa, tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa để thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng giao cho Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng huyện đầu tư xây dựng D.A đường 3/2 nối dài và tuyến phố thương mại cặp đường 3/2 nối dài (công bố ngày 06/01/2017).

Ngày 29/12/2016, UBND huyện Đức Hòa có Quyết định số 20737 bồi thường, hỗ trợ do bị thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với ông Đực 625.998.000đ (công bố ngày 06/01/2017).

Ngày 14/3/2018, UBND huyện Đức Hòa có Quyết định số 1063 bồi thường, hỗ trợ bổ sung giá trị QSDĐ cho ông Đực, với số tiền là 11.664.000 đồng. Lý do: Theo mảnh trích đo địa chính số 12-2017 và bảng thống kê diện tích đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An lập ngày 26/4/2017 (áp giá bổ sung đường giao thông nông thôn bằng đất có nền đường ≥ 3 m).

Quá trình bồi thường bổ sung giá trị QSDĐ do trượt giá đối với ông Đực

Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 409 chỉ đạo giải quyết khiếu nại của ông Đực như sau: "Lập các thủ tục theo quy định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung tiền trượt giá cho ông Đực đối với phần diện tích 162m 2, thuộc một phần thửa đất số 72, tờ bản đồ số 13, đất tọa lạc tại Khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa".

Ngày 17/4/2019, UBND huyện Đức Hòa có Văn bản số 1889 kiến nghị Sở Tài chính cho ý kiến về hệ số trượt giá tiêu dùng để làm cơ sở để huyện lập phương án trượt giá bổ sung cho ông Đực theo quy định.

Ngày 16/5/2019, Sở Tài chính có Văn bản số 1470 phúc đáp đề nghị hướng dẫn tính hệ số trượt giá tiêu dùng đối với hộ ông Đực.

Ngày 19/6/2019, Phòng TN&MT có Báo cáo số 270 về việc UBND huyện Đức Hòa xác định thời điểm tính trượt giá và hướng dẫn việc tính hệ số trượt giá tiêu dùng làm cơ sở để huyện lập phương án trượt giá bổ sung cho ông Đực.

Ngày 26/6/2019, UBND huyện Đức Hòa có Văn bản số 3220 kiến nghị Sở Tài chính, Sở TN&MT hướng dẫn việc tính hệ số trượt giá tiêu dùng để làm cơ sở để huyện lập phương án trượt giá bổ sung cho ông Đực theo quy định.

Ngày 01/7/2019, Sở Tài chính có Văn bản số 2071 cung cấp chỉ số giá tiêu dùng theo yêu cầu của UBND huyện Đức Hòa thời điểm tháng 6/2019 so với tháng 12/2016.

Ngày 10/7/2019, UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 3836 bồi thường bổ sung giá trị QSDĐ do trượt giá đối với ông Đực với tổng số tiền 758.160 đồng (hiện nay, ông Đực chưa nhận tiền). Cụ thể: 11.664.000 đồng (tiền bồi thường bổ sung theo Quyết định số 1063 ngày 14/3/2018) x 6,5 % (chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2019 so với tháng 12/2016) = 758.160 đồng.

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Ngày 31/7/2019, ông Đực có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh.

Ngày 07/8/2019, Ban Nội chính, Tiếp công dân có Văn bản số 628 chuyển đơn ông Đực về UBND huyện Đức Hòa.

Ngày 14/8/2019, UBND huyện Đức Hòa có Văn bản số 458 giao Thanh tra huyện kiểm tra nội dung đơn của ông Đực tham mưu đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 26/8/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 4367 giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và Thông báo số 2585 thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Đực.

Ngày 13/9/2019, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa đối thoại với ông Đực.

Ngày 25/9/2019, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 5374 giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Đực.

Ngày 26/9/2019, Thanh tra huyện công bố Quyết định số 5374/QĐ-UBND ngày 25/9/2019.

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa giải quyết khiếu nại của ông Đực đúng quy định

Kết quả kiểm tra việc bồi thường bổ sung do trượt giá của ông Đực cho thấy, UBND huyện Đức Hòa bồi thường bổ sung 758.160 đồng là trên cơ sở Văn bản số 2071 ngày 01/7/2019 của Sở Tài chính về việc cung cấp chỉ số giá tiêu dùng theo yêu cầu của UBND huyện Đức Hòa.

Như vậy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 5374 với nội dung: "Giữ nguyên Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Đức Hòa về việc bồi thường bổ sung giá trị QSDĐ do trượt giá đối với ông Đực" là đúng quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, qua nội dung trình bày của ông Đực, ý kiến của đại diện UBND huyện Đức Hòa và kết quả xác minh, xét thấy Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Đực là đúng quy định pháp luật. 

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Đất đai năm 2013; Văn bản số 409 ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh Long An kết luận ông Đực khiếu nại Quyết định số 5374 của Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung: Khiếu nại Quyết định số 3836 của UBND huyện Đức Hòa về việc bồi thường bổ sung giá trị QSDĐ do trượt giá đối với ông Đực; thuộc D.A đường 3/2 nối dài; đất tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa là không có cơ sở để xem xét giải quyết (sai toàn bộ).


Thành Đông