Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định số 4681/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Tiến Duy, với nội dung: “Không công nhận toàn bộ nội dung đơn của bà Lê Thị Tiến Duy, khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ gia đình bà do ảnh hưởng dự án xây dựng khu dân cư thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ vì không đúng với quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ, bà Lê Thị Tiến Duy gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6898/UBND-TD ngày 17 tháng 11 năm 2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Tiếp công dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với bà Lê Thị Tiến Duy vào ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Tại buổi đối thoại đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với bà Lê Thị Tiến Duy của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 220/BC-STNMT ngày 14 tháng 11 năm 2022, theo đó: “Công nhận Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Tiến Duy. Đồng thời, không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Tiến Duy yêu cầu giải quyết bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ gia đình bà do ảnh hưởng dự án xây dựng khu dân cư thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ”.

Hộ bà Lê Thị Tiến Duy không đồng ý với kết quả đối thoại.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại với hộ bà Lê Thị Tiến Duy; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy, việc hộ bà Lê Thị Tiến Duy khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 309, tờ bản đồ số 33 (bản đồ địa chính năm 2013), loại đất: lúa, diện tích 551,4m2 (theo Bản đồ địa chính năm 1998 là thửa đất số 293, tờ bản đồ số 20, diện tích 360m2) là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Thửa đất số 293, tờ bản đồ số 20 (bản đồ địa chính năm 1998), diện tích 360m2 (theo bản đồ địa chính năm 2013 là thửa đất số 309, tờ bản đồ số 33, diện tích 551,4m2) tại thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ không cân đối giao quyền ruộng đất cho hộ gia đình ông Phan Ngọc Viết (chồng bà Lê Thị Tiến Duy) theo Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ.

Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 33, diện tích 551,4m2 là đất công ích do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong quản lý; năm 2017, ông Phan Ngọc Viết (chồng bà Lê Thị Tiến Duy) tham gia đấu giá đất công ích do Ủy ban nhân dân xã quản lý giai đoạn 2017-2019 và trúng đấu giá tại thửa đất số 309, tờ bản đồ số 33 (Bản đồ địa chính năm 2013), diện tích 551,4m2. Do đó, ông Phan Ngọc Viết không được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 309, tờ bản đồ số 33 nêu trên là đúng theo quy định tại Điều 31 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Tiến Duy là đúng theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 18 tháng 01 năm 2023, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phù Mỹ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Tiến Duy ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ.

Huyền Châu