Theo tóm tắt nội dung khiếu nại, thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 (gọi tắt là dự án), UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, thu hồi, bồi thường diện tích 184,1m2 cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Đông Thắng, xã Trung Chính, huyện Nông Cống) theo loại đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và theo hiện trạng sử dụng đất (đất nuôi trồng thủy sản) mà không thu hồi, bồi thường cho gia đình theo loại đất ghi trong hồ sơ địa chính đo vẽ năm 1987 theo Chỉ thị 299 (đất ở nông thôn) là không đúng quy định.

Bà Lê Thị Hồng khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích 184,1m2 tại thửa 151, tờ bản đồ số 01, bản đồ trích đo địa chính năm 2019 là đất ở được sử dụng ổn định vào mục đích đất ở trước ngày 18/12/1980.

Khiếu nại của bà Lê Thị Hồng đã được Chủ tịch UBND huyện Nông Cống xem xét, giải quyết lần đầu tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 758/QĐ-UBND ngày 08/4/2022.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, bà Lê Thị Hồng khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo trình bày của bà Lê Thị Hồng, khi thực hiện dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 qua địa bàn xã Trung Chính, gia đình được UBND huyện Nông Cống thu hồi đất tại thửa 151, tờ bản đồ số 01, bản đồ trích đo địa chính năm 2019 với diện tích 184,1m2 (là thửa đất 202, tờ số 01, bản đồ đo vẽ theo Chỉ thị 299).

Bà Lê Thị Hồng cho rằng, đất của gia đình được sử dụng ổn định vào mục đích đất ở trước ngày 18/12/1980, do cha ông để lại nên phải được bồi thường 420m2 đất ở. Vì vậy, việc UBND huyện Nông Cống thu hồi và bồi thường diện tích 184,1m2 cho hộ gia đình bà với loại đất ghi trên giấy chứng nhận và theo hiện trạng sử dụng đất (đất nuôi trồng thủy sản) mà không bồi thường cho gia đình bà theo loại đất ghi trong hồ sơ địa chính đo vẽ năm 1987 theo Chỉ thị 299 (đất ở nông thôn) là không đúng quy định.

Theo nhận xét của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, khu đất hộ bà Lê Thị Hồng đang khiếu nại đã được UBND huyện Nông Cống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2009 với loại đất “ao” là đất nuôi trồng thủy sản, diện tích 319m2. Đến thời điểm thu hồi đất, hộ bà Hồng đang sử dụng thửa đất này vào mục đích nuôi trồng thủy sản và không có nhà ở trên đất; khu đất nêu trên không được sử dụng ổn định liên tục vào mục đích để ở. Hộ gia đình bà Lê Thị Hồng đang ở và sinh sống trên thửa đất ở khác tại thôn Đông Thắng, xã Trung Chính, huyện Nông Cống.

Theo khoản 1, Điều 11, Luật Đất đai năm 2013 quy định về căn cứ để xác định loại đất: “Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây… 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10/12/2009 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, căn cứ loại đất được xác định trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Hồng, hiện trạng và quá trình sử dụng đất cho thấy: UBND huyện Nông Cống thu hồi, bồi thường 184,1m2 đất nuôi trồng thủy sản (TSN) tại thửa 151, tờ bản đồ số 01, bản đồ trích đo địa chính năm 2019 xã Trung Chính là đúng quy định.

Việc bà Lê Thị Hồng khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích 184,1m2 là đất ở được sử dụng ổn định vào mục đích đất ở trước ngày 18/12/1980 là không có cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận bà Lê Thị Hồng khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích 184,1m2 là đất ở được sử dụng ổn định vào mục đích đất ở trước ngày 18/12/1980 là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 28/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định bà Lê Thị Hồng khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích 184,1m2 là đất ở được sử dụng ổn định vào mục đích đất ở trước ngày 18/12/1980 là không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu bà Lê Thị Hồng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Tường Vân