Thực hiện dự án xây dựng khu du lịch, hộ bà Hồ Thị Bông (thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn) bị thu hồi 04 thửa đất với tổng diện tích 2.817,1m2, gồm: Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 06, diện tích 580,6m2, loại ĐM; thửa đất số 13, tờ bản đồ số 04, diện tích 792,1m2, loại đất lúa; thửa đất số 17, tờ bản đồ số 04, diện tích 865,4m2, loại đất lúa và thửa đất số 51, tờ bản đồ số 06, diện tích 579m2, loại đất CN.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra liên ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiêu (vợ là bà Hồ Thị Bông) với nội dung: “Không công nhận nội dung đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường thửa đất số 51, tờ bản đồ số 6, diện tích 579m2 theo loại đất màu và yêu cầu xem xét lại đơn giá bồi thường đất màu, vì yêu cầu của ông là không có cơ sở để xem xét, giải quyết”.

Ngày 27/02/2017, bà Hồ Thị Bông tiếp tục có đơn khiếu nại yêu cầu xem xét lại đơn giá bồi thường đối với thửa đất số 51, tờ bản đồ 06; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm; hỗ trợ ổn định đời sống cho gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với bà Hồ Thị Bông và có ý kiến kết luận như sau: “Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết”.

Ngày 29/5/2017, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 291/TTT-P3 báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Bông, với nội dung: Vận dụng Điểm c, Điều 14 và Điều 16 Thông tư số 14/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất UBND tỉnh giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho hộ bà Hồ Thị Bông; không xem xét hỗ trợ ổn định đời sống vì việc sản xuất nông nghiệp là thu nhập không thường xuyên, không phải thu nhập chính. Riêng nội dung khiếu nại yêu cầu xem xét lại đơn giá đất bồi thường đã được UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh không đặt vấn đề xem xét lại nội dung này.

Ngày 26/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các sở, ban, ngành và UBND thành phố Quy Nhơn để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân. Qua ý kiến tham gia của đại diện các ngành dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận cho chủ trương vận dụng việc hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho hộ bà Hồ Thị Bông và các hộ tương tự có hộ khẩu thường trú tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn; không thống nhất hỗ trợ ổn định đời sống vì nghề nghiệp thu nhập chính các hộ này không phải thu nhập từ sản xuất nông nghiệp mà các hộ thu nhập từ các ngành nghề lao động phổ thông khác.

Ngày 25/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho hộ gia đình bà Hồ Thị Bông với số tiền 237.449.100 đồng. Hộ bà Bông thống nhất với việc tính toán bổ sung và đã nhận tiền hỗ trợ.

Sau đó, bà Hồ Thị Bông liên tục có đơn khiếu nại yêu cầu hỗ trợ ổn định đời sống cho gia đình, được các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, xác minh và rà soát lại hồ sơ vụ việc, kết quả như sau: Theo xác nhận của UBND xã Nhơn Hải tại Văn bản số 44/UBND-NC ngày 26/6/2014: “Hộ bà Hồ Thị Bông không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không có nhà ở tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn” nên không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội (chính sách tại thời điểm thực hiện dự án); Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án không giải quyết hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ bà Hồ Thị Bông là đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, việc bà Hồ Thị Bông khiếu nại là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Bông, cho thấy, việc yêu cầu xem xét hỗ trợ ổn định đời sống là không có cơ sở để xem xét, giải quyết vì, hộ bà Hồ Thị Bông không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không có nhà ở tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, thu nhập chính của hộ không phải thu nhập từ sản xuất nông nghiệp mà thu nhập từ các ngành nghề lao động phổ thông khác. Do đó, không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định tại khoản 1, Điều 26 của Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 153/TTT-P3 ngày 20/3/2020; từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 11/05/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Bông.

Trong thời hạn luật định, bà Hồ Thị Bông không đồng ý với quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà