Trong số 290 lượt công dân mà các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tiếp thì tiếp thường xuyên 147 lượt/167 người. Trong đó, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 51 lượt/67 người; các sở, ban ngành tiếp 9 lượt người; UBND các huyện, thành phố tiếp 52 lượt/56 người; UBND các xã, phường tiếp 35 lượt người. Số đoàn đông người là 2 đoàn/16 người.

Tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp công dân (trực tiếp và ủy quyền) là 143 lượt/215 người (Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 53 lượt/62 người; các sở, ban, ngành tiếp 2 lượt người; chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố tiếp 64 lượt/127 người; chủ tịch UBND cấp xã, phường tiếp 24 lượt người). Trong đó, số đoàn đông người được tiếp là 2 đoàn/61 người.

Về phân loại nội dung đơn, vụ việc qua tiếp công dân: có 177 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực đất đai; 26 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực chế độ, chính sách; đối với các lĩnh vực khác là 87 lượt công dân.

Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 141 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 137 lượt; ban hành công văn về xử lý nội dung của công dân trình bày 12 lượt.

Trần Thọ