Ông Võ Thanh Tâm ở tổ 30, khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn khiếu nại yêu cầu giải quyết bồi thường theo loại đất ở và giao đất tái định cư cho hộ ông khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 109, tờ bản đồ số 47 tổng diện tích 254,8m2 tại phường Nhơn Bình để thực hiện dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 4, phường Nhơn Bình.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, thực hiện dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, Nhà nước thu hồi thửa đất số 109, tờ bản đồ số 47, diện tích 254,8m2, hiện trạng trên thửa đất có 02 ngôi nhà riêng biệt do 02 hộ kê khai tài sản và được xác lập biên bản kiểm kê gồm: Hộ ông Đặng Văn Minh và hộ ông Võ Thanh Tâm.

Theo xác nhận về nguồn gốc đất của UBND phường Nhơn Bình tại Văn bản số 179/UBND-ĐC ngày 05 tháng 7 năm 2019 và Văn bản số 202/UBND-ĐC ngày 02 tháng 8 năm 2019 như sau: “Đối với thửa đất số 109, tờ bản đồ số 47 là đất do Đặng Văn Minh chiếm dụng đất thủy lợi do Nhà nước quản lý và xây dựng nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã bị cưỡng chế; sau đó, ông Minh tái chiếm để xây dựng công trình nhà ở vào sau ngày 01 tháng 7 năm 2004, bị lập Biên bản vi phạm hành chính và sử dụng đến nay. Phần nhà cửa, vật kiến trúc ông Võ Thanh Tâm kê khai là xây dựng trên đất do ông Đặng Văn Minh chiếm dụng, sau đó cho lại ông Tâm bằng giấy viết tay (ghi năm 2002), không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận”.

Trên cơ sở xác nhận của UBND phường Nhơn Bình, Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án thống nhất thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 với nội dung: “Đối với thửa đất số 109, tờ bản đồ số 47, tổng diện tích 254,8m2 (thu hồi hết thửa), hộ không được bồi thường, hỗ trợ về đất; không được bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất; hộ phải tháo dỡ, di dời giao trả mặt bằng cho Nhà nước”. Theo đó, hộ ông Đặng Văn Minh, hộ ông Võ Thanh Tâm không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất và không được bố trí tái định cư là đúng quy định.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8040/UBND-TD ngày 02 tháng 12 năm 2020, Chánh Thanh tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với hộ ông Võ Thanh Tâm vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Theo đó, đại diện các ngành tham gia buổi đối thoại thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ vụ việc và đề xuất của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 823/TTT-P3 ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Ông Võ Thanh Tâm vắng mặt không có lý do.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại của Chánh Thanh tra tỉnh với ông Võ Thanh Tâm; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy, thửa đất số 109, tờ bản đồ số 47 tổng diện tích 254,8m2 nêu trên được UBND phường Nhơn Bình xác nhận tại Văn bản số 179/UBND-ĐC ngày 05 tháng 7 năm 2019 và Văn bản số 202/UBND-ĐC ngày 02 tháng 8 năm 2019 có nguồn gốc do ông Đặng Văn Minh chiếm dụng đất thủy lợi do Nhà nước quản lý, xây dựng nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã bị cưỡng chế; sau đó, tái chiếm để xây dựng công trình nhà ở vào sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 bị lập biên bản vi phạm hành chính và sử dụng đến nay.

Việc sử dụng đất của ông Minh và ông Tâm là hành vi vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất Nhà nước đã bị cưỡng chế sau đó tái chiếm để xây dựng công trình nhà ở vào sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã bị lập biên bản vi phạm hành chính. Do đó, khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 4, phường Nhơn Bình, hộ phải tự tháo dỡ, di dời giao trả mặt bằng cho Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định, thì việc ông Võ Thanh Tâm yêu cầu bồi thường đất ở và giao đất tái định cư cho ông là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, tại quyết định ký ngày 06  tháng 01 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã giữ nguyên chủ trương không giải quyết bồi thường, hỗ trợ về đất và không bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất đối với hộ ông Đặng Văn Minh, hộ ông Võ Thanh Tâm khi Nhà nước thu hồi thửa đất số 109, tờ bản đồ số 47 tổng diện tích 254,8m2 tại phường Nhơn Bình. Hộ ông Minh và hộ ông Tâm phải tháo dỡ, di dời và giao trả mặt bằng cho Nhà nước.

Trong thời hạn luật định, ông Võ Thanh Tâm không đồng ý với quyết định này có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.