Bà Đặng Thị Hường (số 266 đường Ngô Quyền, tổ 66, khóm Mỹ Long, Phường 3, TP Cao Lãnh) khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 555.000 đồng/m2 lên 800.000 đồng/m2; yêu cầu hỗ trợ tiền san lấp mặt bằng 1.500m3 số tiền 300.000.000 đồng do Nhà nước thực hiện dự án công trình đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, TP Cao Lãnh.

Theo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, ngày 25/9/2019, UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 1.038m2 đất trồng cây lâu năm của bà Đặng Thị Hường để thực hiện công trình đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, TP Cao Lãnh; đồng thời, xác lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ về đất cho bà Đặng Thị Hường với tổng số tiền là 576.145.500 đồng theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 30/9/2019.

Bà Đặng Thị Hường chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ và khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm từ 555.000đ/m2 lên 800.000đ/m2; yêu cầu hỗ trợ tiền san lấp mặt bằng 1.500m3 với số tiền là 300.000.000 đồng.

Ngày 03/01/2020, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại yêu cầu của bà Đặng Thị Hường. Lý do: Thực hiện đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 17/1/2020, bà Đặng Thị Hường tiếp tục có đơn khiếu nại.

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại với bà Đặng Thị Hường. Qua đó, kết luận các nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Hường là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Quyết định số 22/QĐ-UBND.HC ngày 03/01/2020 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh về việc đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án công trình đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa và những nhận định trên, ngày 19/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã ký Quyết định số 97/QĐ-UBND-NĐ giữ nguyên Quyết định số 22/QĐ-UBND-HC ngày 03/01/2020 của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Hường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng nêu rõ: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp bà Đặng Thị Hường không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND TP Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định này. Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Vy Anh