Ngày 17/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông ban hành Quyết định số 643/QĐ-UBND-NC, giải quyết: Bác nội dung khiếu nại của ông Hà Đăng Khoa, khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân dân huyện Tam Nông ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND-HC, thu hồi 1.610,2m2 đất trồng lúa của ông Hà Đăng Khoa để thực hiện dự án Hệ thống đê bao nhằm biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân, hạng mục tuyến đê bao khu I thuộc địa bàn thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Đồng thời, xác lập thủ tục bồi thường, hỗ trợ cho ông Hà Đăng Khoa với tổng số tiền là 193.224.000 đồng theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND-HC ngày 31/12/2019.

Ông Hà Đăng Khoa chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ và tiếp tục khiếu nại yêu cầu hỗ trợ đào tạo, tìm kiếm việc làm.

Ngày 17/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông ban hành Quyết định số 643/QĐ-UBND-NC, giải quyết: Bác nội dung khiếu nại của ông Hà Đăng Khoa.

Ngày 10/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại với ông Hà Đăng Khoa. Qua đó, kết luận khiếu nại của ông Hà Đăng Khoa là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Quyết định số 643/QĐ-UBND-HC ngày 17/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về việc giải quyết khiếu nại của ông Hà Đăng Khoa là phù hợp.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, đối chiếu với những quy định của pháp luật thì việc khiếu nại của ông Hà Đăng Khoa là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, tại văn bản ký ngày 13/4/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã công nhận và giữ nguyên Quyết định số 643/QĐ-UBND-NC ngày 17/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định số 643/QĐ-UBND-NC ngày 17/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp ông Hà Đăng Khoa không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao UBND huyện Tam Nông tổ chức thi hành quyết định này. Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.


Lan Vy