Thực hiện Dự án Khu xen ghép dân cư thôn Nhân Hưng, thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh (nay là phường Hải Ninh), huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), UBND thị xã Nghi Sơn đã thu hồi 836,9m2 đất do hộ ông Nguyễn Văn Cường đang sử dụng tại tổ dân phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh, trên đất có 02 nhà ở, sân, vật kiến trúc... và cây cối trên đất. Ông Cường không được bồi thường về đất và tài sản trên đất.

Ông Nguyễn Văn Cường khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích đất đã thu hồi thực hiện dự án nêu trên với diện tích 200m2 đất ở và 185,1m2 đất vườn cùng thửa sử dụng từ sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.

Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cường đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn giải quyết tại Quyết định số 8451/QĐ-UBND ngày 12/9/2022. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết quả làm việc với người khiếu nại, ngày 25/11/1987, ông Nguyễn Văn Lượng là bố đẻ ông Cường làm đơn xin đất ở và được ông Lê Vũ Tiêu, Chủ nhiệm Hợp tác xã Quyết Thắng ký xác nhận ngày 10/12/1987 với nội dung: Hợp tác xã Quyết Thắng đồng ý cho anh Cường con ông Lượng đất ở như trong đơn xin. 

Sau khi được Hợp tác xã ký xác nhận năm 1987, bố mẹ ông mua nhà và khiêng ra phần đất đã được tập thể đồng ý cho vợ, chồng ông và ông làm nhà ở từ đó đến nay.

Năm 2000, thôn, xã có chủ trương làm thủ tục cấp giấy cho các hộ gia đình trong thôn, gia đình ông mang đơn xin đất ở (đơn đã được Hợp tác xã Quyết Thắng ký xác nhận ngày 10/12/1987) xin xác nhận của UBND xã Hải Ninh và được UBND xã Hải Ninh ký xác nhận ngày 20/10/2000.

Ngày 12/9/2003, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y108919, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00002 QSDĐ cấp cho ông Cường, thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, gồm: 200m2 đất ở và 100m2 đất vườn.

Qua xác minh, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, theo Trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất số 69/CL-BĐĐC-2018 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) thực hiện ngày 10/9/2018, thể hiện diện tích đất ông Cường đang khiếu nại thuộc thửa đất số 271C, tờ bản đồ số 20, diện tích nguyên thửa 836,9m2, diện tích thu hồi 836,9m2, trong đó: Diện tích nằm trong hành lang lưu không Quốc lộ 1A 466,9m2, diện tích nằm ngoài hành lang lưu không Quốc lộ 1A là 370m2, hiện trạng đang sử dụng đất ở nông thôn (ONT).

Thửa đất ông Cường đang khiếu nại, có thời điểm hình thành thửa đất năm 1987, được Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2003 với diện tích 200m2 đất ở và 100m2 đất vườn, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đất đã trừ lưu không theo Nghị định 203 cách tim đường Quốc lộ 1A về phía Đông 26m; ông Cường sử dụng đất ổn định từ năm 1987 đến thời điểm thu hồi đất.

Ngoài diện tích đất ở đã thu hồi, ông Cường không có đất ở nào khác trên địa bàn phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.

Theo báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn, tại Văn bản số 5617/UBND- TTr ngày 19/12/2022 xác định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y108919, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00002 QSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Cường, thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) ngày 12/9/2003 là không đúng quy định của pháp luật, thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối chiếu với nội dung kết luận của hội nghị Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Văn bản số 18606/UBND-TD ngày 12/12/2022: “Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đúng quy định của pháp luật thì hộ ông Nguyễn Văn Cường đủ điều kiện được bồi thường về đất. Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì hộ ông Nguyễn Văn Cường không được bồi thường về đất”. 

Ông Nguyễn Văn Cường khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích 200m2 đất ở và 185,1m2 đất vườn cùng thửa sử dụng từ sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 3/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Nguyễn Văn Cường khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích 200m2 đất ở và 185,1m2 đất vườn cùng thửa sử dụng từ sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 là không có cơ sở. 

 
Hải Nhân