Xét đơn cam kết chấm dứt khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ừ và bà Trần Thị Năm ngày 21/4/2020; xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-TTT ngày 27/4/2019; ngày 08/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã quyết định sửa đổi, bổ sung một phần Điều 1 Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc giải quyết tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Văn Ừ, cụ thể: Phần đất bờ Đông lộ vòng cung - đường tỉnh 942 mới có diện tích đo đạc thực tế là 4.226m2 theo sơ đồ hiện trạng khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Chợ Mới lập ngày 20/8/2019 được giải quyết như sau: Giao diện tích 3.026m2 đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Ừ sử dụng. Gia đình ông Nguyễn Văn Ừ được đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Diện tích 1.200m2 đất còn lại giao UBND thị trấn Mỹ Luông quản lý sử dụng.

UBND thị trấn Mỹ Luông hỗ trợ san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích 4.226m2 đất, trong đó có diện tích 3.026m2 giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Ừ sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới tổ chức tống đạt quyết định này trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định và niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị trấn Mỹ Luông trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết.

Quỳnh Vy