Trước đó, ngày 27/11/2019, ông Tô Văn Cường có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Đức Hòa, khiếu nại Quyết định số 7427/QĐ-UBND ngày 8/11/2019 của UBND huyện Đức Hòa về việc hỗ trợ do có đất bị ảnh hưởng dưới hành lang đường dây điện đối với gia đình, với 2 nội dung: Yêu cầu hỗ trợ giá đất theo vị trí đất tiếp giáp đường đá xanh lớn hơn 3m tại thửa 136 tờ bản đồ số 10; đất bên trong tại thửa 136 và 131 tờ bản đồ số 10 hỗ trợ 70% đơn giá đất bồi thường đường đá xanh lớn hơn 3m. Yêu cầu phúc tra thực tế cây tràm cừ trên diện tích đất 3.025,5m2, lý do tràm trồng trên 5 mùa; yêu cầu hỗ trợ phần đào mương lên liếp.

Ngày 9/1/2020, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 261/QĐ-CT về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Tô Văn Cường với nội dung yêu cầu hỗ trợ giá đất theo vị trí đất tiếp giáp đường đá xanh lớn hơn 3m tại thửa 136 tờ bản đồ số 10; đất bên trong tại thửa 136 và 131 tờ bản đồ số 10 hỗ trợ 70% đơn giá đất bồi thường đường đá xanh lớn hơn 3m.

Nội dung, yêu cầu phúc tra thực tế cây tràm cừ trên diện tích đất 3.025,5m2  lý do tràm trồng trên 5 mùa; yêu cầu hỗ trợ phần đào mương lên liếp không được thụ lý.

Ngày 28/2/2020, Thanh tra huyện Đức Hòa có Báo cáo số 153/BC-TTr về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Tô Văn Cường.

Ngày 12/3/2020, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa đối thoại với ông Tô Văn Cường.

Ngày 30/3/2020, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 3690/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Tô Văn Cường với nội dung: "Điều 1. Chấp nhận một phần nội dung khiếu nại của ông Tô Văn Cường yêu cầu hỗ trợ giá đất theo vị trí đất tiếp giáp đường đá xanh lớn hơn 3m tại thửa 136 tờ bản đồ số 10. Điều chỉnh quyết định số 7427/QĐ-UBND ngày 8/11/2019 của UBND huyện Đức Hòa về việc bồi thường, hỗ trợ do có đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng dưới hành lang đường dây điện đối với ông Tô Văn Cường, cụ thể vị trí đất tiếp giáp đường đá xanh lớn hơn 3m tại thửa 136 tờ bản đồ số 10. Bác đơn khiếu nại của ông Tô Văn Cường yêu cầu đất bên trong tại thửa 136 và 131 tờ bản đồ số 10 hỗ trợ 70% đơn giá đất bồi thường đường đá xanh lớn hơn 3m. Lý do: Nội dung khiếu nại không có cơ sở pháp lý xem xét giải quyết".

Nội dung yêu cầu phúc tra thực tế cây tràm cừ trên diện tích đất 3.025,5m2, lý do tràm trồng trên 5 mùa, yêu cầu hỗ trợ phần đào mương lên liếp chưa được xem xét giải quyết.

Theo lãnh đạo tỉnh Long An, việc Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 3690/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Tô Văn Cường là đúng quy trình giải quyết khiếu nại hành chính tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 và Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định. Tuy nhiên, Quyết định số 3690/QĐ-UBND chưa giải quyết đủ nội dung khiếu nại của ông Tô Văn Cường.

Qua nội dung trình bày của ông Tô Văn Cường, ý kiến của các ngành chức năng và báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh; xét thấy ông Tô Văn Cường không trình bày được những cơ sở pháp lý để xác định nội dung khiếu nại của mình là đúng; tuy nhiên đối với nội dung yêu cầu phúc tra thực tế cây tràm cừ trên diện tích đất 3.025,5m2, lý do tràm trồng trên 5 mùa; yêu cầu hỗ trợ phần đào mương lên liếp chưa được UBND huyện xem xét giải quyết. Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa ban hành Quyết định số 3690/QĐ-UBND chưa đúng quy định pháp luật do chưa đầy đủ nội dung khiếu nại. Nội dung khiếu nại Quyết định số 3690/QĐ-UBND của ông Tô Văn Cường đúng một phần.

Ngày 14/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Tô Văn Cường, ngụ ấp Xuân Khánh 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, với nội dung chấp nhận một phần nội dung đơn khiếu nại Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Tô Văn Cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An giao Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa tiếp tục xem xét giải quyết đối với nội dung khiếu nại Quyết định số 3690/QĐ-UBND, cụ thể là yêu cầu phúc tra thực tế cây tràm cừ trên diện tích đất 3.025,5m2. Điều chỉnh Quyết định số Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Tô Văn Cường theo hướng giải quyết của quyết định giải quyết lần 2.

Quỳnh Vy