Báo cáo công tác giải quyết KN, TC năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh ký ngày 17/12, cho biết, trong năm 2020, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm hơn so với năm 2019.

Tuy nhiên, đơn thư KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có tăng.

Nội dung KN, TC chủ yếu vẫn liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để triển khai các D.A xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: D.A đường Hoàng Văn Thụ nối dài, D.A xây dựng khu dân cư phường Nhơn Bình, khu dân cư Bắc đường Đống Đa; D.A quốc lộ 19 đoạn từ quốc lộ 1A đến Cảng Quy Nhơn, D.A xây dựng khu dân cư Hưng Thịnh phường Ghềnh Ráng, D.A nâng cấp mở rộng tuyến đường vào Cảng Hàng không Phù Cát; KN của các hộ dân thuộc khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh, khu kinh tế Nhơn Hội…

Một số vụ công dân chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong việc KN, TC, cố tình khiếu kiện kéo dài, tập trung khiếu kiện đông người, một số công dân ra Hà Nội đến các cơ quan Trung ương KN nội dung cũ đã được UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Tiến hành 19 cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu về tiếp công dân, giải quyết KN, TC

 Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 3.349 lượt/4.573 người đến Trụ sở Tiếp công dân và các cơ quan Nhà nước trình bày 2.792 vụ việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 36 lượt đoàn đông người/16 vụ việc với 468 người tham gia. So với năm 2019, tiếp công dân giảm 1.268 lượt/1.442 người, số lượt đoàn đông người tăng 02 lượt, vụ việc đông người tăng 02 vụ (chủ yếu phát sinh tăng ở cấp xã và cấp huyện đã được giải quyết dứt điểm). Qua tiếp công dân, các cấp, các ngành đã hướng dẫn công dân thực hiện việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đã có hiệu lực đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Tiếp nhận, xử lý 3.159 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh (giảm 29 đơn so với năm 2019). Qua tiếp nhận đơn thư, các cấp, các ngành đã phân loại, xử lý chuyển đơn TC, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc KN theo đúng quy định của pháp luật, lưu đơn do trùng lắp nội dung, nặc danh hoặc nêu lại sự việc cũ đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật đối với 1.346 đơn KN, 295 đơn TC và 814 đơn kiến nghị, phản ánh. Thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có 646 đơn/vụ KN và 58 đơn/vụ TC.

Đến nay thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 583 vụ việc KN. Qua giải quyết KN đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 6.858 triệu đồng và 1.950 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước 374 triệu đồng. Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 53 vụ TC, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý, củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những cơ quan, đơn vị có phát sinh đơn thư TC; đồng thời, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước 60 triệu đồng.

Các ngành, địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo tiến hành 19 cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC tại 19 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kết quả kiểm tra, thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ Công tác liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2106/UBND-TD ngày 03/4/2020 chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc KN, TC phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tối đa tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người ra Hà Nội.

Trong kỳ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC”.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành 40 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong kỳ, các cấp, các ngành đã tổ chức 46 hội nghị, lớp tập huấn để phổ biến quán triệt, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC cho 4.937 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Việc cập nhật và vận hành phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và huyện tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với cơ quan thanh tra cùng cấp và các cơ quan chức năng có liên quan theo dõi, giám sát, tham gia tiếp công dân, giải quyết nhiều vụ việc KN, TC phức tạp, đông người, tồn đọng kéo dài, nâng cao hiệu quả việc giải quyết KN, TC ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát và tham gia tiếp công dân, giải quyết các KN, TC ở cơ sở. Việc phối hợp giữa Hội Nông dân với UBND các cấp và với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết KN, TC của nông dân; tập huấn nghiệp vụ, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác hòa giải được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết, hoà giải thành nhiều vụ việc tranh chấp trong nhân dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện hành chính.

Công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính Nhà nước từng bước đi vào nền nếp

 Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Định, trong năm 2020, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn tiếp tục được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều ngành, địa phương đã chú trọng chỉ đạo tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình KN, TC của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, bị động.

Công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là ở cấp tỉnh và cấp huyện từng bước đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân được lựa chọn, bố trí cơ bản phù hợp với yêu cầu thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, giải quyết tốt các chế độ, chính sách. Việc tổ chức tiếp công dân đã gắn với yêu cầu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để kéo dài, khiến công dân bức xúc, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan cấp trên.

Quá trình giải quyết các vụ việc KN, TC đã chú trọng thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân; vận dụng linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật để bảo đảm giải quyết dứt điểm vụ việc. Công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu; phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thực hiện quy chế phối hợp với Mặt trận và đoàn thể các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý về TC đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện thường xuyên.

Quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, đoàn thể các cấp và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tham gia tiếp công dân, giải quyết KN, TC được tăng cường. Công tác hòa giải ở cơ sở được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần hòa giải thành nhiều vụ tranh chấp trong nhân dân, hạn chế tình trạng để vụ việc diễn biến phức tạp, phát sinh thành các khiếu kiện hành chính…


Huyền Trịnh