Toàn tỉnh đã tiếp 2.456 lượt với 2.747 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 439 lượt so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 15 vụ khiếu nại đông người.

Các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh đã tiếp nhận 1.068 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đến nay, đã xử lý 681 đơn đủ điều kiện, trong đó thụ lý giải quyết 194 đơn, hướng dẫn 385 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 78 đơn, đôn đốc giải quyết 24 đơn theo quy định.

Trong tổng số 264 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã giải quyết được 235 đơn, đạt 89%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn trong thời gian qua cơ bản ổn định. Các vụ việc mới phát sinh đã được thủ trưởng các cấp, các ngành xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở.

Các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp được tập trung rà soát và thông báo trả lời bằng văn bản theo đúng quy định, được sự đồng thuận của các cơ quan bộ, ngành Trung ương.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cảnh Nhật