Căn cứ các quy định của pháp luật (Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Khiếu nại; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Thông tư 02/2016/TT - TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TT-CP); xét đơn của ông Nguyễn Văn Chí Dũng về việc xin rút khiếu nại và đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 63/TTr-TTT ngày 16/9/2020, lãnh đạo tỉnh An Giang mới đây đã quyết định đình chỉ giải quyết đơn của hộ ông Nguyễn Văn Chí Dũng, ngụ khóm Long Quới C, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, khiếu nại về chính sách bán nền nhà thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An - đường tỉnh 952, được Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu ban hành Quyết định số 5482/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 giải quyết khiếu nại lần đầu và đã được thụ lý ngày 9/1/2020.

Lý do, ngày 1/9/2020, sau khi được giải quyết thêm nền nhà tái định cư ông Nguyễn Văn Chí Dũng đã có đơn xin rút khiếu nại.

Lan Vy