Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị TTCP thống nhất không xem xét lại đối với khiếu nại của các hộ dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu vực lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Lý do UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra là vụ việc khiếu nại tại lô 90 xảy ra gần 20 năm nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần giao các ngành, địa phương rà roát, nhưng không có tình tiết mới phát sinh có thể làm thay đổi bản chất vụ việc. (Qua rà soát cho thấy: Toàn bộ diện tích đất các hộ dân đang khiếu nại là do lấn chiếm, sử dụng trái phép không đủ điều kiện để được xem xét bồi thường hỗ trợ về đất) nên UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành thông báo chấm dứt khiếu nại theo quy định, nhưng các hộ vẫn không đồng ý và liên tục tụ tập đông người để gây áp lực.

“Do vụ việc có yếu tố đông người, phức tạp, nếu giải quyết không thận trọng sẽ có khả năng gây mất an ninh trật tự tại địa phương” - UBND tỉnh Lâm Đồng nêu lý do.

Liên quan đến khiếu nại của các hộ dân tại lô 90, ngày 30/9/2010, TTCP đã ban hành Kết luận số 2944/KL-TTCP. TTCP yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục “kiểm tra, rà soát lại việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng tại lô 90, chủ động giải quyết các khiếu nại, tố cáo phát sinh; trước mắt tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ đối với ông Duyên, ông Thiện…”

Thực hiện Kết luận của TTCP, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, UBND huyện Đức Trọng kiểm tra, rà soát theo quy định.

leftcenterrightdel
Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TQ 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ngày 21/12/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 7219 chỉ đạo UBND huyện Đức Trọng xem xét giải quyết đơn khiếu nại của các hộ theo thẩm quyền của UBND huyện Đức Trọng; đồng thời xem xét giải quyết trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:

Tại thời điểm kiểm tra có 32 trường hợp khiếu nại, trong đó có 17 trường hợp khiếu nại đã được UBND huyện Đức Trọng, UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết; 01 trường hợp đã được cơ quan Trung ương kiểm tra, giải quyết; 10 trường hợp đã được UBND huyện Đức Trọng giải quyết theo thẩm quyền; 04 trường hợp chưa có đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền nên chưa được xem xét giải quyết theo quy định.

“Như vậy, sau khi có kết luận của TTCP, UBND tỉnh đã giao các ngành kiểm tra, rà soát và chỉ đạo UBND huyện Đức Trọng triển khai thực hiện dứt điểm các nội dung mà kết luận đã nêu; đồng thời xem xét giải quyết đơn của các hộ dân tại khu vực (khi phát sinh đơn) theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo” - báo cáo nêu.

Năm 2018, có 31 hộ dân lô 90 liên tục tụ tập tại Trụ sở UBND huyện Đức Trọng, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh gây áp lực và yêu cầu được gặp lãnh đạo tỉnh đề nghị xem xét tính toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; yêu cầu thông báo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2944/KL-TTCP ngày 30/9/2010 của TTCP.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Trọng kiểm tra, rà soát và có các văn bản báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy về việc khiếu kiện của các hộ dân.

Ngày 30/10/2018, Tỉnh ủy Lâm Đồng có Văn bản số 753-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy với nội dung: Đối với khu vực lô 90, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo không xem xét giải quyết những vụ việc khiếu nại đã được tỉnh, Trung ương giải quyết dứt điểm, đồng thời yêu cầu UBND huyện Đức Trọng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước, không tụ tập đông người, không nghe đối tượng xấu kích động, lôi kéo, tham gia biểu tình gây mất an ninh chính trị tại địa phương.

Ngày 20/11/2018, Tỉnh ủy có Thông báo số 767-TB/TU về việc thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, trong đó: Thống nhất nội dung báo cáo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7171/UBND-TD ngày 01/11/2018 và chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức thông tin tuyên truyền kết quả giải quyết đến các hộ dân liên quan được biết và đồng thuận kết quả giải quyết của các cấp có thẩm quyền.

Ngày 14/7/2020, TTCP ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTCP về việc thành lập đoàn công tác để kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 2944/KL-TTCP ngày 30/9/2010 của TTCP.

leftcenterrightdel
Một góc của khu vực lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TQ 

Ngày 31/12/2020, TTCP ban hành Văn bản số 2302/TTCP-C.II kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, Sở Tài chính, UBND huyện Đức Trọng tiếp tục kiểm tra, rà soát nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất của các hộ dân tại khu vực lô 90 đến thời điểm nhà nước thu hồi đất năm 2004 để giải quyết khiếu nại của các hộ dân đang có đơn khiếu nại trong việc bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh, ngày 04/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 7899/UBND-TD về việc giải quyết đơn của các hộ dân theo quy định với nội dung: Khiếu nại của các hộ dân đề nghị được tính toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại khu vực lô 90, huyện Đức Trọng đã được UBND tỉnh giao các ngành chức năng kiểm tra, rà soát nhiều lần và đã xem xét giải quyết theo đúng pháp luật. Nay qua kiểm tra, rà soát không có tình tiết mới làm thay đổi kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đất khu vực lô 90 (phần 49ha và 37,2ha), từ năm 2004 khi giải quyết đơn của 102 hộ dân đã được UBND tỉnh, Tỉnh ủy xác định là đất Nông trường Quốc doanh Đức Trọng, UBND huyện Đức Trọng quản lý, các hộ sử dụng trên diện tích đất này là do lấn chiếm sử dụng trái phép nên không đặt vấn đề để xem xét đền bù, tái định cư.

Đối với khiếu nại của ông Mã Chung về diện tích 5.000m2 đất, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 27/02/2012 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND trả lời không chấp nhận khiếu nại của ông Mã Chung.

Trần Quý