Ban hành thông báo chấm dứt giải quyết đối với các vụ việc đã kiểm tra, rà soát

Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ cho biết, để giải quyết tình trạng khiếu kiện đông người gây mất an ninh, trật tự tại khu vực trụ sở các cơ quan TƯ của Đảng, Nhà nước và nhà riêng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra, Ban Tiếp công dân TƯ có báo cáo tổng hợp với 74 vụ việc.

Ngày 29/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1910/KH-TTCP rà soát 74 vụ việc, trong đó có 16 vụ việc nằm trong danh sách kiểm tra của tổ công tác theo Quyết định 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, ngày 27/12/2021, tại Thông báo 2294/TB-TTCP, Tổng Thanh tra giao các cục I, II, III tham mưu phó tổng thanh tra phụ trách quyết định thành lập tổ công tác (do cục địa bàn chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân TƯ và các cơ quan có liên quan) tiến hành kiểm tra, rà soát từng vụ việc trong danh sách 58 vụ việc (nằm ngoài danh sách Tổ Công tác 1849/QĐ-TTg), cụ thể: Miền Bắc 24 vụ việc, miền Trung 10 vụ việc, miền Nam 24 vụ việc.

Sau đó, Thanh tra Chính phủ có Kế hoạch số 818/KH-TTCP ngày 31/5/2022, Kế hoạch số 680/KH-TTCP ngày 6/5/2022, Kế hoạch số 1016/KH-TTCP ngày 4/7/2022 để đôn đốc, kiểm tra các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018, Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021.

Đến nay, sau khi các tổ công tác của Thanh tra Chính phủ rà soát từng vụ việc, đã đánh giá khách quan, toàn diện quá trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, từ trình tự, thủ tục pháp lý, điều kiện lịch sử, thực tiễn của địa phương, chính sách, pháp luật đã áp dụng, kết quả cụ thể như sau:

Với 16/74 vụ việc nằm trong danh sách Tổ Công tác 1849/QĐ-TTg, Tổ Công tác 1849/QĐ-TTg đã kiểm tra, chỉ đạo giải quyết 10 vụ việc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 3695/VPCP-V.I ngày 23/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ thực hiện kiểm tra 6 vụ việc còn lại. Sau khi kiểm tra, đã thống nhất với địa phương về kết quả giải quyết 3 vụ việc tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh và đề nghị tiếp tục rà soát, giải quyết 3 vụ việc tại Lạng Sơn, Kiên Giang, Sóc Trăng.

Cùng với kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc còn lại trong 35 vụ việc trong danh sách Tổ Công tác 1849/QĐ-TTg đã được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với nội dung báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 4011/VPCP-V.I, ngày 9/11/2022, đồng thời giao các địa phương phối hợp với Thanh tra Chính phủ xem xét, thống nhất ban hành thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết đối với vụ việc đã kiểm tra, rà soát, giải quyết đúng pháp luật.

Với 58 vụ việc còn lại, các tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đã thực hiện kiểm tra, rà soát và thống nhất với kết quả giải quyết của địa phương. Đồng thời, đề nghị ban hành thông báo chấm dứt xem xét, xử lý 26 vụ việc; đề nghị các địa phương tiếp tục xem xét, rà soát giải quyết 27 vụ việc; 1 vụ việc có nội dung nằm trong nội dung vụ việc đã được Tổ Công tác 1849/QĐ-TTg chỉ đạo giải quyết; 1 vụ việc đang được Cục I rà soát; 3 vụ việc chưa có thông tin về kết quả giải quyết (thuộc địa bàn Cục I).

Còn 20/74 vụ việc công dân tiếp khiếu tại trụ sở

Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ Nguyễn Hồng Điệp cho biết, qua theo dõi tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ và kết quả trao đổi với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, trong năm 2023, chỉ có 20/74 (tương ứng 27%) vụ việc công dân còn tiếp khiếu tại trụ sở.

“Tình trạng các đoàn khiếu kiện tụ tập đông người tại nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trụ sở các cơ quan TƯ cơ bản đã được kiểm soát. Ở Trụ sở Tiếp công dân TƯ, các đoàn đông người thường chỉ xuất hiện trong các kỳ họp của Quốc hội khóa XV”, ông Nguyễn Hồng Điệp cho biết.

Trên cơ sở kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 3581/VPCP-V.I, kết quả thực hiện Kế hoạch 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân TƯ kiến nghị Tổng Thanh tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Đối với các vụ việc Thanh tra Chính phủ thống nhất với địa phương, đã được giải quyết hết nội dung, đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý (đã vận dụng chính sách, pháp luật, hỗ trợ, có lợi cho người dân), UBND các tỉnh, thành phố ra thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết các vụ việc này; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành biện pháp giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo an ninh, trật tự.

Đối với các vụ việc chưa thống nhất, các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, tập trung giải quyết hết nội dung vụ việc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/9/2023 để Thanh tra Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 6 vào tháng 10/2023.

UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Trụ sở Tiếp công dân TƯ, cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý các trường hợp khiếu kiện không đúng quy định của pháp luật, khiếu kiện không đúng nơi quy định, có hành vi gây rối ảnh hưởng an ninh, trật tự...

Chỉ đạo Bộ Công an xem xét xử lý các đối tượng lợi dụng việc KNTC để gây rối, lôi kéo, kích động, xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng chính trị, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thái Hải