Lý do là thực hiện Bản án số 75/2019HC-PC ngày 14/6/2019 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, huỷ bỏ để thực hiện đúng quy trình, thủ tục và nội dung pháp luật quy định.

Trước đó, vào ngày 29/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc thu hồi và huỷ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại đối với Cty Thăng Bình (lần đầu). Lý do là thực hiện Bản án số 75 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, tại Bản án số 75/2019HC-PC ngày 14/6/2019 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về việc khiếu kiện quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về lĩnh vực đất đai, đã tuyên chấp nhận kháng cáo của Cty Thăng Bình. Hủy Quyết định số 4184 ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi thửa đất số 512 của Cty Thăng Bình. Hủy Quyết định số 1037 ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của Cty để thực hiện đúng trình tự, thủ tục và nội dung pháp luật quy định.

Tại Quyết định số 3186/QĐ-UBND, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có trách nhiệm thu hồi, huỷ bỏ các văn bản đã ban hành có liên quan đến Quyết định số 4184 của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục và nội dung pháp luật quy định theo Bản án số 75 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

UBND huyện Thăng Bình có trách nhiệm phối hợp với Sở TN&MT triển khai thực hiện Bản án số 75/2019HC-PC ngày 14/6/2019 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng liên quan đến thửa đất số 512, tờ bản đồ số 30 tại thị trấn Hà Lam, đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục và nội dung pháp luật quy định.

Cty Thăng Bình có trách nhiệm phối hợp với Sở TN&MT, UBND huyện Thăng Bình trong việc thực hiện Bản án số 75/2019HC-PC của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với thửa đất số 512, tờ bản đồ số 30 tại thị trấn Hà Lam, để thực hiện đúng trình tự thủ tục và nội dung pháp luật quy định.

Như vậy, sự việc kéo dài đến nay hơn 1 năm, tỉnh Quảng Nam mới thi hành xong Bản án số 75/2019HC-PC của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

N.P