Số lượt tiếp công dân và số lượng đơn thư giảm so với cùng kỳ

Theo Thanh tra tỉnh Lai Châu, năm 2021, tình hình khiếu kiện của công dân giảm về số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư so với cùng kỳ, không có vụ việc phức tạp, số đoàn đông người có tăng so với cùng kỳ nhưng giảm về số lượng người tham gia khiếu kiện, cụ thể:

Trong năm, toàn tỉnh Lai Châu đã tiếp 882 lượt với 1.138 người bằng 762 vụ việc (giảm 183 lượt với 364 người bằng 210 vụ việc so với cùng kỳ), trong đó: Tiếp lần đầu 731 vụ việc; tiếp nhiều lần 31 vụ việc; đoàn đông người 15 đoàn với 97 người (tiếp lần đầu 9 đoàn, tiếp nhiều lần 6 đoàn).

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc đề nghị xem xét bồi thường diện tích đất trên cos ngập; việc bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; chi trả tiền dịch vụ rừng và nguồn lợi từ rừng; việc lấn chiếm đường đi chung của bản…

Qua công tác tiếp công dân, các kiến nghị phản ánh của công dân đã các cấp, các ngành tiếp nhận xử lý, giải thích, trả lời, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Bên cạnh hoạt động tiếp công dân, các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận 1.268 đơn thư KN,TC, kiến nghị, phản ánh, trong đó tiếp nhận trong kỳ báo cáo 1.215 đơn (giảm 30 đơn so với cùng kỳ), đơn kỳ trước chuyển sang 53 đơn.

Qua phân loại có 1.122 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó: KN 23 đơn; TC 25 đơn; kiến nghị, phản ánh 1.074 đơn. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc đề nghị xem xét các chế độ, chính sách của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; việc công trình dự án thuỷ điện ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa và ruộng nương của các hộ dân; việc giải quyết tranh chấp đất đai; việc xét thăng hạng cho viên chức ngành Y tỉnh Lai Châu; việc tổ chức đấu thầu không đúng quy định của pháp luật…

Tổng số vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp là 23 vụ việc, đã giải quyết 21 vụ việc đạt 91,3%, còn 2 vụ việc đang trong quá trình xác minh, giải quyết. Kết quả giải quyết KN,TC các cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi và trả cho người dân 66,7m2 đất, yêu cầu bồi thường tai nạn lao động cho người dân 100 triệu đồng. Đến nay các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã cơ bản chấp hành và đồng thuận với các kết quả giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Lai Châu giải quyết dứt điểm 2 vụ việc phức tạp, kéo dài. Đến nay, các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã được tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm, người dân không còn tiếp khiếu.

Không có công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương

Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì cho biết, năm 2021, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến rõ nét, nhất là việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cấp, các ngành, do đó không có công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân cơ bản đảm bảo theo quy định; các vụ việc KN,TC được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời; các vụ việc KN,TC phức tạp, kéo dài được tập trung rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC luôn được chú trọng, chặt chẽ và thống nhất, từng bước khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong việc giải quyết các khiếu kiện của công dân.

Cũng theo Chánh Thanh tra tỉnh, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ IV. Toàn ngành Thanh tra Lai Châu cần bám sát sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh và của Thanh tra Chính phủ để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Để đạt được thành tích đó, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đưa ra một số giải pháp như: Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức trong chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn ngành lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh...

 

 

 

 

Bùi Bình