Công dân Cụm 8, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ tố cáo ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ ký và ban hành Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh trái pháp luật, cụ thể: Nội dung tố cáo nêu tại Quyết định không đúng nội dung đơn tố cáo của công dân đề ngày 10/12/2018; thành phần của Tổ xác minh không đảm bảo khách quan để thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 29/12/2020, UBND thành phố có Quyết định số 5748/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết và giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo tại Báo cáo số 1520/BC-TTTP-PCTN của Chánh Thanh tra thành phố, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành kết luận nội dung tố cáo.

Qua xác minh cho thấy, năm 2017, công dân Cụm 8, xã Ngọc Tảo có đơn tố cáo, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ đã có Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 8/9/2017 thụ lý tố cáo và thành lập Tổ xác minh; ngày 29/11/2017, đã có Kết luận số 1258/KL-UBND, trong đó kết luận 4 nội dung công dân tố cáo, là sai.

Công dân không nhất trí Kết luận số 1258/KL-UBND, có đơn tố cáo đề ngày 10/12/2018 với nội dung: Tố cáo Tổ xác minh theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND của UBND huyện đã thực hiện trái pháp luật khi thực hiện công tác được giao tự ý thay đổi nội dung cần thực hiện theo quy định của pháp luật, tham mưu báo cáo sai lệch thông tin tài liệu cho lãnh đạo dẫn đến kết luận không đúng người, đúng tội; đồng thời, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ 6 nội dung (1. Kiểm tra tư cách, phẩm chất Tổ xác minh theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND, nhất là người đứng đầu; 2. Làm rõ lý do không thực hiện xác minh các nội dung đã thống nhất theo quy định của pháp luật; 3. Lý do phải thay đổi nội dung; 4. Tổ chức xác minh công khai, làm rõ từng nội dung trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa của Cụm dân cư số 8, xã Ngọc Tảo; 5. Tổ chức đối thoại, trả lời đối thoại theo quy định pháp luật; 6. Giải quyết dứt điểm vụ việc).

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ đã thụ lý giải quyết tố cáo tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND và kết luận giải quyết tố cáo tại Thông báo số 02/TBKL-UBND ngày 9/1/2020, trong đó đã thực hiện giải quyết 2 nội dung tố cáo đối với Tổ xác minh theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND: Thứ nhất là, thực hiện trái pháp luật khi thực hiện công tác được giao tự ý thay đổi các nội dung đã thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 16/8/2017 với Tổ công tác của UBND huyện; Thứ 2 là, không làm rõ và trả lời một số nội dung công dân đề nghị, cụ thể: Diện tích đất quy chủ trước và sau dồn điền đổi thửa của các hộ; tổng đo bao của Công ty An Bình Minh các xứ đồng….; làm rõ việc hoán đổi đất nông nghiệp giữa Cụm 8 và Cụm 10, xã Ngọc Tảo; đề nghị làm rõ một số hộ tại Cụm dân cư số 8 có diện tích hiện trạng sử dụng vênh so với diện tích quy chủ.

Việc Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ giải quyết, kết luận nội dung tố cáo của công dân tại Thông báo số 02/TBKL-UBND là chưa đầy đủ nội dung công dân nêu (thiếu nội dung tố cáo việc tham mưu báo cáo sai lệch thông tin, tài liệu cho lãnh đạo dẫn đến kết luận không đúng người, đúng tội; đồng thời, chưa làm rõ và giải quyết dứt điểm đối với 6 nội dung công dân đề nghị nêu tại đơn ghi ngày 10/12/2018).

UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo là đúng một phần.

Đối với nội dung công dân tố cáo về thành phần của Tổ xác minh tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND không đảm bảo khách quan để thực hiện nhiệm vụ, được UBND thành phố kết luận là tố cáo sai.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ rút kinh nghiệm trong việc thụ lý giải quyết tố cáo chưa đầy đủ nội dung tố cáo của công dân theo quy định. UBND huyện Phúc Thọ có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung tố cáo, đề nghị của công dân ở Cụm 8, xã Ngọc Tảo, đảm bảo đúng quy định.

Hoàng Long