Công dân tố cáo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhiệm, thôn Tu Lễ, xã Kim Đường đối với diện tích 1.716m2; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đất Giấy chứng nhận số CH06763 đối với thửa đất 545, diện tích 512,7m2 mục đích nuôi trồng thủy sản, thời hạn 20 năm cho hộ bà Nguyễn Thị Nhiệm, thôn Tu Lễ, xã Kim Đường; diện tích trên thực tế là 1.716m2, thời hạn 20 năm là sai.

Kết quả xác minh cho thấy, theo hồ sơ quản lý đất đai của UBND xã Kim Đường thể hiện bà Nguyễn Thị Nhiệm là chủ sử dụng 2 thửa đất số 545 và thửa số 491 (tờ bản đồ số 25), trong đó: Đối với thửa số 545 có diện tích 512,7m2.

Năm 2013, bà Nhiệm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn 20 năm.

Đối với thửa đất số 491, diện tích 1.176,1m2 trong đó 982,1m2 đất ao do ông cha để lại, diện tích 194m2 đất lấn chiếm công, đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Nhiệm có đơn đề nghị UBND huyện Ứng Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với 2 thửa đất trên.

UBND huyện Ứng Hòa đã có các văn bản giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Kim Đường kiểm tra, hướng dẫn bà Nguyễn Thị Nhiệm, thôn Tu Lễ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu, báo cáo UBND huyện chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, UBND xã Kim Đường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chưa có báo cáo UBND huyện về việc hướng dẫn bà Nhiệm hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất. Trách nhiệm thuộc về UBND xã Kim Đường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ứng Hòa.

UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Công dân tố cáo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa không giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của bà Nguyễn Thị Nhiệm từ năm 2017 đến tháng 12/2021.

Kết quả xác minh cho thấy, báo cáo của Ban Tiếp công dân huyện Ứng Hòa, từ năm 2017 đến tháng 12/2021, UBND huyện chỉ tiếp nhận được các đơn kiến nghị, đề nghị của bà Nguyễn Thị Nhiệm, đơn do các cơ quan chuyển về UBND huyện.

Đối với các đơn của bà Nguyễn Thị Nhiệm gửi UBND huyện đã được Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa có văn bản chỉ đạo giao các cơ quan chức năng hướng dẫn, tham mưu giải quyết.

Đối với đơn do HĐND thành phố và đơn do cơ quan báo chí chuyển đến UBND huyện Ứng Hòa, UBND huyện đã có các văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện theo Văn bản số 120/UBND-VP ngày 22/10/2020.

Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đã có chỉ đạo đôn đốc giải quyết các vụ việc quá hạn.

Ngày 4/12/2020, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo ban hành Văn bản số 167/UBND-VP về việc đôn đốc xử lý, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nhiệm, thôn Tu Lễ, xã Kim Đường, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung Văn bản 120/UBND-VP ngày 22/10/2020 xong trước ngày 15/12/2020.

Đến thời điểm kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện vẫn chưa thực hiện 2 văn bản chỉ đạo trên, trách nhiệm thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa.

Như vậy, nội dung công dân tố cáo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa không giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của bà Nguyễn Thị Nhiệm (từ năm 2017 đến tháng 12/2021) là tố cáo sai.

Trên cơ sở các vi phạm, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại đã nêu trên.

Hoàng Long