Trong 9 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện 64 cuộc thanh tra (trong đó: kỳ trước chuyển sang 17 cuộc; triển khai trong kỳ 47 cuộc) tại 264 đơn vị. Các cuộc thanh tra được thực hiện chủ yếu là theo kế hoạch đã được thủ trưởng cùng cấp phê duyệt.  

Ban hành 81 kết luận. Qua thanh tra đã phát hiện và thu hồi, nộp ngân sách 1,249 tỷ đồng; kiến nghị khác 1,466 tỷ đồng. 

Qua thanh tra đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn đối với cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm hoặc chưa quan tâm đúng mức trong thực thi công vụ về công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố  cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Kiến nghị xử lý hành chính, chuyển cơ quan điều tra; kiến nghị xử lý về kinh tế, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra.

Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong 9 tháng qua đã thực hiện 319 cuộc. Trong đó, số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang 6 và số cuộc triển khai trong kỳ là 313.  P

Phát hiện qua thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền vi phạm hơn 19 tỷ đồng. 

Cũng trong 9 tháng qua, toàn tỉnh Phú Thọ đã tiếp 4.362 lượt với số người được tiếp 4.759 người; tổng số vụ việc được tiếp 3.968, tiếp lần đầu 3.086, tiếp nhiều lần 882.

Ngoài ra, toàn tỉnh tiếp nhận 141 đơn thư (vụ việc); trong đó, cấp tỉnh 130, sở ngành 2; huyện thành thị 7; xã phường thị trấn 2.

Kết quả giải quyết tố cáo 18/24 vụ. Qua đó đã thu hồi cho Nhà nước 18,8m2 đất, trả lại cho tập thể, cá nhân hơn 92 triệu đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm 1 cán bộ công chức; 1 cá nhân được trả lại quyền lợi. 

Có được những kết quả đó là nhờ việc xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan của tỉnh với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan của tỉnh cơ bản thực hiên tốt theo quy định. Các cấp, các ngành đã chủ động triển khai chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2021 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ. 

Những tháng cuối năm, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ động triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao. 

Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo). 

Tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. Hạn chế sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

 

Nam Dũng