UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các KN, TC thuộc thẩm quyền.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, không để đơn thư, KN tồn đọng kéo dài, phát sinh thành điểm nóng.

Các cấp, các ngành của tỉnh đã chủ động, kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở, không để công dân KN vượt cấp. Trong đó, các vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành đều được Hội đồng Tư vấn giải quyết KN tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC được quan tâm thực hiện. UBND tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện số hóa tài liệu họp bằng mã QR (mã phản hồi nhanh) nhằm tăng tính bảo mật cho tài liệu và tiết kiệm chi phí.

So với cùng kỳ năm trước, tình hình KN, TC của công dân trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 có chiều hướng giảm (giảm 65 vụ KN, giảm 3 đơn TC).

Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 2.445 lượt, với số người được tiếp là 2.625 người của hơn 2.400 vụ việc. Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 1.375 đơn, trong đó có 964 đơn đủ điều kiện xử lý, gồm 334 đơn KN, 24 đơn TC và 606 đơn phản ánh, kiến nghị.

Các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 117/169 đơn KN, 3/3 đơn TC và 632/641 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Kết quả giải quyết cho thấy, phần lớn các quyết định giải quyết KN đều giữ nguyên quyết định giải quyết của UBND cấp huyện, các đơn vị đã tổ chức thực hiện xong.

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát, tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ 25/25 vụ việc.

UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá, công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thời gian qua mặc dù chất lượng có nâng lên, nhưng nhìn chung đôi lúc vẫn còn lúng túng trong quá trình thực hiện, nhất là ở cấp xã, do đa số là kiêm nhiệm, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ. Một vài vụ việc tuy đã được các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, đúng theo trình tự quy định nhưng công dân vẫn tiếp tục KN…

Từ nay đến cuối năm 2022, thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, nhất là tiếp dân định kỳ và đối thoại với công dân trước khi ban hành các quyết định giải quyết.

Chủ động nắm chắc tình hình KN để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp hoặc có khả năng trở thành điểm nóng.

UBND tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết đối với các đơn thụ lý thuộc thẩm quyền, phải giải quyết kịp thời, đúng thời hạn quy định; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết KN của Chủ tịch UBND tỉnh đã có hiệu lực.

Nhật Huyền