Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 (từ ngày 16/8/2020 đến ngày 15/8/2021) gửi Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ký ngày 7/9/2021, nêu rõ: Thời gian qua, Ban Tiếp công dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/NĐ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc phục vụ tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước, ban tiếp công dân các cấp đã tổ chức phục vụ công tác tiếp công dân theo định kỳ của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và của Thường trực HĐND các cấp theo quy định. Gắn việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với việc tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phối hợp với cơ quan thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, góp phần hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giải quyết chậm trễ đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, theo đó: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được duy trì thường xuyên và triển khai nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch theo quy định.

Việc xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND các cấp được thực hiện thường xuyên và được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, theo đó: Đối với Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ 01 ngày/tháng; thủ trưởng các sở, ngành tiếp công dân định kỳ 01 ngày/tháng; chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng; chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ 01 ngày/tuần.

Trong các buổi tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc đối thoại giải quyết khiếu nại đều có sự tham gia của đại diện Hội Luật gia và Hội Nông dân tỉnh nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân.

Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố và bộ phận tiếp công dân của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh được bố trí ở những vị trí thuận lợi, dễ liên hệ và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Hầu hết cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân ở các cấp đều có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu công việc. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 342 cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
Trong kỳ, các cấp, các ngành đã tổ chức 37 hội nghị, lớp tập huấn để phổ biến quán triệt các chính sách, pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 3.730 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Trong thời gian qua, số lượng công dân đến trụ sở tiếp công dân của các cơ quan hành chính Nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Các ngành, địa phương đã tiến hành 31 cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm tại 31 cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 3.129 lượt/4.369 người đến trụ sở tiếp công dân và các cơ quan Nhà nước trực tiếp trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 32 đoàn đông người/20 vụ việc. So cùng kỳ năm 2020, tiếp công dân giảm 911 lượt.

Trong số 3.129 lượt công dân đến ban Tiếp công dân cấp huyện, tỉnh và các cơ quan Nhà nước trình bày có 2.426 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gồm có 2.238 vụ việc tiếp lần đầu và 188 vụ việc tiếp nhiều lần).

Trong kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 13 ngày/12 tháng/17 vụ việc (tiếp định kỳ 12 ngày, tiếp đột xuất 01 ngày), trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 10 ngày/14 vụ việc; Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp theo ủy quyền 03 ngày/03 vụ việc. Qua đó, đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, tạo sự đồng thuận của người dân, nhất là các vụ việc khiếu nại, kiến nghị đông người, nhằm ổn định tình hình.

Số ngày Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân: 151 ngày/12 tháng và phó chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân theo ủy quyền: 121 ngày/12 tháng.

Số ngày chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân: 4.865 ngày/12 tháng và Phó Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân theo ủy quyền 2.134 ngày/12 tháng.

Qua công tác tiếp công dân, các cấp, các ngành đã hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đã có hiệu lực của cấp có thẩm quyền đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Huyền Anh