UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo (ngày 20/7/2020) về việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật Tố cáo (TC) và các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn, cho biết, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự phối hợp, vào cuộc của nhiều ban, ngành, đoàn thể đối với công tác giải quyết KN, TC đã giúp ổn định tình hình KN, TC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn.

Các vụ việc KN, TC phát sinh mới được các ngành, các địa phương tập trung giải quyết tại cơ sở đạt trên 85%. Công tác thông tin, phối hợp trong chỉ đạo, tham mưu giải quyết và tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật về KN, TC được thực hiện thường xuyên và đạt nhiều kết quả, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, qua kiểm tra, rà soát, vận động, thuyết phục đã kịp thời trả lời, giải đáp các KN của người dân và được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Theo số liệu từ 1/1/2018 đến 30/6/2020, về KN, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 1.108/1.243 vụ việc (tồn đầu năm 2018 chuyển sang 81 vụ việc, phát sinh trong kỳ báo cáo 1.162 vụ việc) thuộc thẩm quyền, đạt 89,14%. Về TC , các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 19/23 vụ việc (phát sinh trong kỳ báo cáo 23 vụ việc) thuộc thẩm quyền, đạt 82,6%.

Qua công tác tiếp công dân, xử lý đơn, ban tiếp công dân các cấp, các cơ quan, đơn vị đã hướng dẫn 1.501/2.520 đơn, chuyển 888/2.520 đơn, đôn đốc giải quyết 131/2.520 đơn theo quy định.

Trong kỳ, có 231 quyết định (năm 2018 là 141 quyết định; năm 2019 là 61 quyết định; 6 tháng 2020 là 29 quyết định) giải quyết KN, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu lực pháp luật; đã tổ chức thực hiện 229/231 quyết định, đạt 99,13%, tồn chuyển kỳ sau tiếp tục thực hiện 2 quyết định.

Từ 1/1/2018 đến 30/6/2020, đối với việc tiếp công dân thường xuyên, các cơ quan hành chính các cấp (tỉnh, huyện, xã) đã tiếp 16.415 lượt với 18.244 người đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có 40 lượt đoàn KN đông người (31 lượt là các vụ việc cũ, 9 lượt là vụ việc mới), với 1.458 người. Với tiếp công dân định kỳ, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành thực hiện xếp lịch và tiếp công dân định kỳ 3.821 lượt với 3.973 người.

Trong kỳ, các cơ quan hành chính tiếp nhận 6.019 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Xử lý 3.705/6.019 đơn đủ điều kiện (chiếm 61,56%) lưu theo dõi, trả lời 2.314/6.019 đơn kiến nghị, phản ánh, đơn nặc danh của công dân (chiếm 38,44%). Các cơ quan hành chính đã thụ lý giải quyết 1.162 đơn KN (chiếm 31,36% đơn đủ điều kiện xử lý), thụ lý giải quyết 23 đơn TC thuộc thẩm quyền.

Nhìn chung, việc xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, KN của người dân được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.

 

Việc thực hiện các quyết định giải quyết KN của UBND tỉnh được Thanh tra tỉnh tập trung theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá, việc tiếp nhận, xử lý đơn được quan tâm, thực hiện đúng quy định pháp luật. Các vụ việc mới phát sinh đã được xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở, việc phân loại, xử lý đơn được thực hiện đúng quy định qua đó đã phân loại được nhiều đơn không đủ điều kiện thụ lý, giải quyết. Các vụ việc KN kéo dài, phức tạp được các cấp, các ngành tập trung kiểm tra, rà soát, báo cáo đúng thời hạn. Trong quá trình giải quyết KN có vận dụng nhiều chính sách, hỗ trợ người dân nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc. Kịp thời trả lời các vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến công tác giải quyết KN, TC.

Việc tổ chức đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết KN được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các cấp tỉnh, huyện quan tâm thực hiện đúng quy định. Ngoài việc tiếp, đối thoại với công dân theo luật định của chính quyền các cấp, Bí thư Tỉnh ủy cũng tham gia tiếp công dân, nghe và cho ý kiến giải quyết một số vụ việc cụ thể, hạn chế phát sinh các điểm nóng, KN đông người. Từ đó, nhiều vụ việc KN gay gắt, phức tạp đã đồng thuận với quan điểm giải quyết của UBND tỉnh và chấm dứt KN.

Việc công khai kết quả kiểm tra, rà soát và các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Vy Anh