9 tháng đầu năm 2021, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 2484 lượt người, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2020, đoàn đông người toàn tỉnh tiếp 10 đoàn 346 lượt người, giảm 2 đoàn so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay không có đoàn KNTC đông người của tỉnh ra các cơ quan Trung ương.

Về KN, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết là 707 vụ, tăng 75 vụ thụ lý so với cùng kỳ. Số vụ đến hạn giải quyết là 597 vụ, đã giải quyết 539 vụ đạt 90,28%, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hành chính, trong đó về đất đai chiếm 90,7%.

Còn về TC, chủ yếu tập chung hành vi vi phạm hành chính của công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ chiếm 91,6%, trong đó số vụ được thẩm quyền giải quyết là 55 vụ, giảm 12 vụ thụ lý mới so với cùng kỳ. Số vụ đến hạn giải quyết là 48 vụ, đã giải quyết 43 vụ đạt 89,58%.

Theo UBND tỉnh, hầu hết nguyên nhân để xảy ra việc KNTC đều xuất phất từ việc thu hồi đất để thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, cùng với việc tăng giá trị đất đai như hiện nay làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Bên cạnh đó, chính sách pháp luật về đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa sát với thực tế cuộc sống, một số quy định của pháp luật đất đai còn chưa rõ ràng, cụ thể nên khi giải quyết không có đủ cơ sở pháp lý hoặc lúng túng trong áp dụng pháp luật từ đó phát sinh đến KNTC.

Tuy nhiên, trong công tác thu hồi đất để triển khai dự án còn bộc lộ thiếu sót trong quá trình đo đạc, đền bù, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương, qua đó chưa giải quyết đủ quyền lợi cho người dân.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2021, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đã được các ngành, các cấp quan tâm, giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền KNTC của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”, không có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến KNTC.
Chính Bình