Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, bà Mai Thị Chớ gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 7246/UBND-TD ngày 30 tháng 11 năm 2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Tiếp công dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với bà Mai Thị Chớ vào ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Tại buổi đối thoại đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với bà Mai Thị Chớ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 236/BC-STNMT ngày 25 tháng 11 năm 2022, theo đó: “Công nhận Quyết định số 6606/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Mai Thị Chớ; Đồng thời, không công nhận toàn bộ nội dung đơn của bà Mai Thị Chớ khiếu nại đơn giá bồi thường và yêu cầu giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà do dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Suối Cả, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn”.

Hộ bà Mai Thị Chớ không đồng ý với kết quả đối thoại.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại với hộ bà Mai Thị Chớ; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy, nội dung bà Mai Thị Chớ khiếu nại đơn giá bồi thường về đất thấp là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, vì: Việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường đối với dự án này, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn phê duyệt theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung bà Mai Thị Chớ khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở và giao đất tái định cư là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, vì: Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 14, có nguồn gốc do hộ gia đình bà Mai Thị Chớ khai hoang năm 1983, sử dụng vào mục đích trồng cây. Tại thời điểm thu hồi đất, thửa đất số 24 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng đất trống (có móng đá chẻ), không có nhà ở, có cây trồng trên đất, nên được tính toán bồi thường đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Mặc khác, thửa đất thu hồi của gia đình bà Mai Thị Chớ không đủ điều kiện được bồi thường đất ở, nên không được xem xét giao đất tái định cư theo quy định tại Điều 42 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 6606/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Mai Thị Chớ là đúng theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 18 tháng 01 năm 2023, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 6606/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Mai Thị Chớ ở thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn.

Văn bản do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ký nêu rõ: Trong thời hạn luật định, bà Mai Thị Chớ không đồng ý với quyết định này có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.
Huyền Châu