Giải quyết đơn đúng luật, khách quan

Thanh tra Chính phủ có Công văn số 1380/TTCP-C.I gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc chuyển đơn của ông Thân Thế Đọc và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2 khiếu nại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện Dự án xây dựng Khu B, Khu đô thị Đình Trám- Sen Hồ.

Căn cứ vào văn bản của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát lại nội dung và quá trình giải quyết vụ việc, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 3197/UBND-TCD trả lời về việc giải quyết đơn của ông Thân thế Đọc và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2. 

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, Báo cáo số 126/BC-TTr ngày 12/9/2018 của Thanh tra tỉnh, tại Văn bản số 3197, Chủ tịch UBND tỉnh tái khẳng định: “Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của các ông, bà: Thân Thế Đọc, Thân Văn Kiểm, Thân Văn Sỹ, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Toàn, Nguyễn Minh Luân và một số công dân trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh giữ nguyên quyết định trên, không giải quyết khác.” 

Kết luận nội dung khiếu nại không có cơ sở 

Trước đó, gửi đơn thư tới các cấp, ngành của tỉnh, Trung ương, ông Thân Thế Đọc và một số người dân không đồng ý việc thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Khu B, Khu đô thị Đình Trám- Sen Hồ, vì cho rằng: Đây không phải công trình phục vụ an ninh, quốc phòng; lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia... nên người dân phải được thoả thuận với chủ đầu tư. Nếu thu hồi đất nông nghiệp của các hộ thì các hộ phải được giao đất kinh doanh dịch vụ. Dự án xây dựng Khu B, Khu đô thị mới Đình Trám- Sen Hồ không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

Tại buổi đối thoại do Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức, các đại biểu tham dự đã giải thích chính sách pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan cho các công dân. Ông Đọc và các công dân có ý kiến ủng hộ việc thu hồi đất để xây dựng Khu đô thị mới Đình Trám- Sen Hồ, nhưng tiếp tục đề nghị làm rõ và trả lời những nội dung đã nêu trong đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, ông Đọc và các công dân không đưa ra được căn cứ pháp luật để cho rằng việc khiếu nại là có cơ sở. Thời điểm kết luận, các hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
Ngoài ra, UBND huyện Việt Yên thu hồi đất không đúng diện tích theo tinh thần Công văn số 1609/TTg-KTN ngày 8/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Không giao đất ở kinh doanh dịch vụ cho các ông, bà theo nội dung tại mục 2, Điều 1 Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang và không thực hiện đúng điểm 7 Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 22/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngày 17/1/2018, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã có Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của công dân. Tuy nhiên, ông Thân Thế Đọc và một số công dân không nhất trí, có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. 

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và môi trường xác minh, đối thoại, kết luận và đề xuất biện pháp giải quyết.

Xét đơn thư của công dân và báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với giải quyết của Chủ tịch huyện Việt Yên. Theo đó, UBND tỉnh kết luận các nội dung khiếu nại đều không có cơ sở.

Quy định không bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ

Cụ thể, Quyết định số 569/QĐ-UBND nêu rõ, Dự án Khu đô thị Đình Trám- Sen Hồ thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 (không thuộc trường hợp sử dụng đất thông qua hình thức chuyển nhượng... theo quy định tại Điều 73 của Luật này). Dự án đã được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên năm 2015, nằm trong danh mục thu hồi đất, được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2015, được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại Công văn số 1609/TTg-KTN ngày 8/9/2015. 

Do vậy, việc công dân cho rằng: Dự án không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và danh mục thu hồi đất được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt là không chính xác.

 Về chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, qua rà soát, tỉnh kết luận, UBND huyện Việt Yên đã thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng Dự án Khu đô thị mới Đình Trám- Sen Hồ là đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc đề nghị được giao đất ở kinh doanh, dịch vụ là không có cơ sở vì Luật Đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài cho nhân dân. Công dân cho rằng, Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 của UBND tỉnh Bắc giang về việc chấp thuận đầu tư Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám- Sen Hồ đối với doanh nghiệp có bố trí đất ở kinh doanh dịch vụ là không đúng.

Quá trình khiếu nại thu hồi đất, công dân cho rằng, UBND huyện Việt Yên thu hồi đất các hộ không đúng với diện tích đất được Thủ tướng chấp thuận tại Văn bản số 1609, không đúng Chỉ thị 05 của Thủ tướng là không chính xác, vì huyện mới chỉ thu hồi 19,5ha (Thủ tướng cho phép thu hồi 22,5ha) đất nông nghiệp và thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ.

Thanh Hoa