Mới đây, Cục THADS tỉnh Sơn La có văn bản cho biết từ khi Chi cục THADS huyện Yên Châu ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế THA đối với ông Hoàng Văn Liên và bà Hoàng Thị Hoa (vợ ông Liên) đến nay, Chi cục THADS huyện Yên Châu đã nhận được 3 đơn khiếu nại của ông Liên, 2 đơn đề nghị của bà Lò Thị Ngoan (mẹ đẻ ông Liên).

Các đơn khiếu nại, đề nghị của người có liên quan (nhận trực tiếp hoặc do cơ quan khác chuyển đến) đều được Chi cục THADS huyện Yên Châu, Cục THADS tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trả lời bằng văn bản, tống đạt hợp lệ cho người có đơn khiếu nại, đề nghị biết kết quả giải quyết.

Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 1/2/2016 của Bộ Tư pháp quy định: Trường hợp đơn khiếu nại đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng đương sự vẫn tiếp tục có đơn khiếu nại cùng nội dung; đơn khiếu nại giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn đồng thời gửi nhiều cơ quan, trong đó đã đề gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đơn đã mời người khiếu nại hai lần đề xác định nội dung khiếu nại, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, nhưng người khiếu nại không đến, không cung cấp theo yêu cầu mà không có lý do thì lưu đơn.

Theo đó, đơn của ông Liên ký ngày 27/6/2019 có nội dung trùng với đơn khiếu nại đã được giải quyết tại Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 14/6/2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông Liên; báo cáo số 12/CCTHADS-GQĐ ngày 4/7/2019, đồng thời có thông báo cho ông Liên biết việc lưu đơn theo quy định.

B.B.Đ