Theo Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 12/5/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi ông Tượng” (sau đây gọi là Dự án) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu ký, UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư thực hiện Dự án với tổng mức kinh phí dự kiến là 10,99 tỷ đồng. Dự án được xác định thuộc dự án nhóm C, nguồn vốn đầu tư từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế và phải hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII…

Gần đây dư luận quan tâm đến tính cấp thiết, sự lãng phí của dự án này. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi cũng phát hiện thêm nhiều thiếu sót khác. Cụ thể:

Chậm tiến độ

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 12/5/2020, nhưng do lỗi đánh máy nên bị nhầm thành năm 2019; trong đó yêu cầu của dự án này là phải hoàn thành trước Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, tức là trước tháng 10/2020 .

Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện dự án không đảm bảo theo kế hoạch, công trình mới lắp đặt được một phần và được phủ bạt, trong khi đó thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đã được ấn định tổ chức từ 1/10 đến 3/10/2020.

Xác định sai cấp công trình

Dự án này được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 9/7/2020, trong đó xác định đây là loại công trình văn hóa, cấp IV là không có căn cứ. Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về phần cấp công trình thì đây phải công trình văn hóa cấp II (theo quy định tại phụ lục 01 thì đây là công trình văn hóa quan trọng của tỉnh, của ngành).

Với việc xác định sai cấp công trình này sẽ gây ảnh hưởng đến việc áp dụng thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về thẩm định thiết kế, năng lực tổ chức thiết kế và các chỉ dẫn khác về xây dựng và bảo trì công trình sau này. Do đó, nếu xác định đúng cấp công trình là cấp II thì chưa chắc tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát thậm chí cả tổ chức quản lý dự án đã được thực hiện dự án này.

Dự án được thực hiện vượt kế hoạch vốn

Trong kế hoạch bố trí vốn tại Biểu số 7 Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 10/12/2019, dự án được giao vốn là 10 tỷ đồng, tuy nhiên không hiểu lý do gì lại được thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư là 10,99 tỷ đồng.

Không hiểu tại sao phần vốn thiếu chưa xác định nguồn ở đâu và bao giờ cấp nhưng dự án vẫn được duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều này là vô lý và có nguy cơ gây lãng phí ngân sách, trong khi tỉnh Hòa Bình đang thiếu vốn đầu tư cho các dự án cấp thiết khác như: Dự án Xử lý sạt trượt đồi ông Tượng đang thi công dở dang hay dự án đường tỉnh lộ 433 đang chậm tiến độ thì thiếu vốn…

Xác định sai nguồn vốn thực hiện

Quyết định số 1071/QĐ-UBND, nguồn vốn đầu tư dự án được sử dụng là vốn sự nghiệp kinh tế có cấu phần xây dựng như vậy được hiểu là vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Theo quy định, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư chỉ cho phép thực hiện các việc cụ thể như: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục công trình, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp nhằm phục hồi hoặc tăng giá trị tài sản cố định (quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính).

Thực tế, dự án này được xác định là dự án đầu tư xây dựng mới hoàn toàn nên sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện là không đúng quy định.

Chưa tuân thủ đủ các quy định về đấu thầu

Dự án đã được tổ chức đấu thầu, đăng tải thông tin dự án, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định, tuy nhiên, theo tìm hiểu, kết quả lựa chọn nhà thầu chưa được chủ đầu tư đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia (theo quy định tại Mục 3 Điều 22 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ thì chủ đầu tư sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng và phải đăng tải bổ sung ngay).

Dự án này gần đây được dư luận quan tâm về tính lãng phí trong khi tỉnh Hòa Bình còn nghèo, còn nhiều công trình cấp thiết khác đang thiếu vốn. Dự án được thực hiện tại vị trí chồng lấn lên Dự án Chống sạt trượt đồi ông Tượng (đang phải tạm dừng do thiếu vốn) gây nguy hiểm.

Bên cạnh đó, sự hoài nghi về tính khách quan trong công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp khi doanh nghiệp trúng thầu là nhà thầu “quen” của chủ đầu tư…

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu, trong đó Gói thầu “Thi công xây lắp” có giá trị 10.000.487.000 đồng do nhà thầu là Công ty Đầu tư phát triển Anh Kỳ trúng thầu.

UBND tỉnh Hòa Bình cần chỉ đạo các cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra trình tự, thủ tục thực hiện dự án để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án, tránh thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Trần Kiên