Theo phản ánh, doanh thu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ bình quân các năm 2015, 2016, 2017 chưa đến 2,7 tỷ đồng; doanh thu bình quân các năm 2016, 2017, 2018 chưa đến 4,5 tỷ đồng. Đối chiếu với quy định lựa chọn nhà thầu trong hồ sơ mời thầu các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng và đang thi công tại thành phố Sầm Sơn thì đều không đạt. Vậy nhưng, bằng cách nào đó, doanh nghiệp này vẫn trúng các gói thầu. Sự việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu và các nghị định của Chính phủ.

Thực, hư của vấn đề này thế nào? Chúng tôi đã tìm hiểu và nhận được câu trả lời bước đầu.

Ngày 19/1/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt có văn bản cho biết, 2 gói thầu xây dựng công trình có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước gồm:

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc dự án khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn được Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 2/10/2018; nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ; giá trúng thầu 8.073.189.000 đồng.

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc dự án khu tái định cư Đồng Bông, đồng Sác, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn được Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 4/1/2019.

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vũ Phong - Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ; giá trúng thầu 77.943.018.000 đồng (trong đó Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ có tỷ lệ phân chia giá trị trong liên danh là 20%).

Đối với 2 gói thầu trên, UBND thành phố Sầm Sơn đã rà soát hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự. Nhà thầu trúng thầu đã nộp hồ sơ dự thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và đã được tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá đạt yêu cầu. Kết quả đánh giá đã được cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Gói thầu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn: Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 10/11/2020.

Theo quyết định trên, có 3 nhà đầu tư trúng sơ tuyển (danh sách ngắn), trong đó có Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ - Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam. Hình thức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư là sơ tuyển quốc tế.

UBND thành phố Sầm Sơn đã rà soát hồ sơ mời sơ tuyển và hồ sơ dự sơ tuyển của của dự án đối với liên danh nêu trên. Hồ sơ mời sơ tuyển của dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo hồ sơ dự sơ tuyển, liên danh nhà đầu tư đã cung cấp hồ sơ kèm theo của từng thành viên mà trong đó Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ là thành viên trong liên danh. Các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự sơ tuyển theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển và đã được tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá đạt yêu cầu đặt ra và đạt kết quả như báo cáo đánh giá. Báo cáo tài chính của các đơn vị theo hồ sơ dự thầu phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu. Kết quả sơ tuyển đã được trình thẩm định và phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật - văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt ký khẳng định.

Trên cơ sở tra cứu thông tin người nộp thuế trên ứng dụng của ngành Thuế, ngày 29/1/2021, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra kiểm tra thuế Nguyễn Tiến Trung đã có văn bản cung cấp số liệu liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ, cho biết, báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ có thể hiện doanh thu từ năm 2015 đến năm 2019 như sau:

Doanh thu năm 2015: 0 đồng

Doanh thu năm 2016: 3.270.210.000 đồng

Doanh thu năm 2017: 4.817.326.363 đồng

Doanh thu năm 2018: 5.219.677.273 đồng

Doanh thu năm 2019: 24.439.661.817 đồng

Liên quan đến nội dung Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ là thành viên liên danh trúng sơ tuyển dự án khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn (giá trị gói thầu, theo tìm hiểu của phóng viên, lên đến 600 tỷ), văn bản ký ngày 5/2/2021 bởi Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa thì nêu: Dự án khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Sầm Sơn làm bên mời thầu; UBND thành phố Sầm Sơn đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, trong đó: Hồ sơ mời sơ tuyển được UBND thành phố Sầm Sơn lập theo đúng mẫu quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016, có nội dung phù hợp với quy định hiện hành và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 13/4/2020.

Kết quả sơ tuyển được bên mời thầu tổ chức đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 với kết quả sơ tuyển (danh sách ngắn) gồm 3 nhà đầu tư, trong đó: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ - Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam là một trong những nhà đầu tư trúng sơ tuyển.

Hồ sơ dự sơ tuyển của liên danh này đáp ứng quy định hồ sơ mời sơ tuyển, trong đó thành viên liên danh (Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ) có báo cáo tài chính 3 năm (2017, 2018, 2019) đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính của năm gần nhất đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán (năm 2019) là 18,921 tỷ đồng và nhà đầu tư có văn bản cam kết vốn chủ sở hữu góp vào dự án là 10 tỷ đồng, đáp ứng năng lực tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh này đảm nhận (theo thỏa thuận liên danh thành viên này có vai trò tham gia ký hợp đồng với đối tác cùng thực hiện kỹ thuật của dự án và vốn góp chủ sở hữu 10 tỷ đồng).

Các thông tin được lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cung cấp có thực sự thuyết phục? Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ có được ưu ái hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc!

Trung Hoa