Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Tràng Định thực hiện 6 nội dung. Tuy nhiên, gần 10 năm sau, về phía UBND huyện Tràng Định thì vẫn đang thực hiện “quyết liệt” còn thị trấn Thất Khê đã qua đến 4 đời Chủ tịch nên kết luận thanh tra mất từ bao giờ không rõ?

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản cho biết, trên cơ sở Báo cáo số 63/BC-TTr của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 08/TB-UBND ngày 7/2/2014 “giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với UBND huyện Tràng Định đối thoại với bà Hà. Trước khi đối thoại, UBND huyện phải ra quyết định thu hồi, bồi thường 35,5m2 và hỗ trợ vậy kiến trúc trên đất. Khi đối thoại, khẳng định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 196m2 đất, còn diện tích 35,5m2 và 72,1m2 không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ. Sau khi đã thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ xong thì UBND huyện Tràng Định phải xử lý triệt để đối với vật kiến trúc trên đất để giải phóng mặt bằng cho nhân dân đi lại”.

Việc đôn đốc thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 08/TB-UBND đã được Thanh tra tỉnh nhiều lần thực hiện và đã có báo cáo gửi UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay việc tổ chức thực hiện của huyện Tràng Định vẫn chưa dứt điểm.

Xác định vụ việc của bà Võ Thị Thu Hà là vụ việc phức tạp, cần tập trung chỉ đạo giải quyết, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đưa vụ việc vào Kế hoạch số 19/KH- UBND ngày 23/1/2017 về xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tập trung chỉ đạo giải quyết xong trong năm 2017. Do bà Hà có đơn khiếu nại đối với các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị trấn Thất Khê và Chủ tịch UBND huyện Tràng Định, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra để xử lý đơn của bà Hà và đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 1400/VP- BTCD ngày 9/5/2017 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tràng Định rút kinh nghiệm, tự thu hồi và hủy bỏ các văn bản do Chủ tịch UBND thị trấn Thất Khê, Chủ tịch UBND huyện ban hành liên quan đến vụ việc của bà Võ Thị Thu Hà chưa đúng quy định của pháp luật; khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc của bà Hà theo đúng Kế hoạch số 19/KH- UBND ngày 23/1/2017 của UBND tỉnh. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra vụ việc của bà Hà theo quy định.

Cũng theo UBND tỉnh Lạng Sơn, về nhận định quy trình giải quyết vụ việc kéo dài, đến nay chưa dứt điểm là chính xác. Tuy nhiên, ngay từ khi phát sinh (năm 2009), vụ việc đã được UBND thị trấn Thất Khê, UBND huyện Tràng Định tập trung xem xét, giải quyết vụ việc, quá trình giải quyết có vướng mắc đều xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Do vụ việc có dấu hiệu phức tạp nên UBND tỉnh cũng đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết của các cơ quan liên quan. 

Mặt khác, do quá trình giải quyết vụ việc diễn ra trong thời gian dài, chính sách về đất đai có nhiều thay đổi, việc vận dụng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng có lúc chưa đầy đủ, chưa kịp thời nên đến nay việc tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn của huyện Tràng Định vẫn chưa dứt điểm.

Hiện, UBND tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND huyện Tràng Định giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/1/2017. Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn UBND huyện Tràng Định giải quyết vụ việc.

B.B.Đ