Ban Tôn giáo TP Hà Nội (sau đây viết tắt là Ban Tôn giáo) là cơ quan tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ban Tôn giáo có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND TP, Chủ tịch UBND TP quản lý Nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, tham mưu, giúp Giám đốc Sở trình UBND TP ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tham mưu, giúp UBND TP quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng không phải là di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của TP.

Giúp UBND TP làm đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và cơ sở tín ngưỡng thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn TP.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trong phạm vi quản lý.

Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, trình UBND TP giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng, quản lý, lưu trữ hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Xây dựng nội dung, chương trình và thực hiện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Tham mưu tổng hợp, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Thực hiện việc thông tin, báo cáo UBND TP, Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác kiểm tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật...  

Xây dựng, báo cáo Giám đốc Sở xem xét trình UBND TP quyết định Đề án về thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng và tương đương thuộc Ban Tôn giáo.

Quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ của phòng và tương đương thuộc Ban Tôn giáo.

Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động thuộc Ban Tôn giáo theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Nội vụ và UBND TP Hà Nội.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Nội vụ và UBND TP Hà Nội.

Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác về quản lý nội bộ tại Ban Tôn giáo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ban Tôn giáo gồm có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

Trưởng ban là người đứng đầu Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của TP, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Tôn giáo và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Khi Trưởng ban vắng mặt, Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo quy định.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Tôn giáo gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ 1; Phòng Nghiệp vụ 2; Phòng Nghiệp vụ 3.

Biên chế công chức làm việc tại Ban Tôn giáo được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Ban Tôn giáo xây dựng kế hoạch biên chế công chức báo cáo lãnh đạo Sở Nội vụ trình UBND TP xem xét, quyết định.

Lan Vy