Phòng Chính sách Dân tộc, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Văn phòng, cơ cấu gồm: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ, phục vụ và nhân viên.

Thanh tra, cơ cấu gồm: Chánh Thanh tra, thanh tra viên hoặc công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Ban Dân tộc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Về trách nhiệm thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh phân công Trưởng Ban Dân tộc tỉnh quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Ban Dân tộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc. Rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm, trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung để làm căn cứ tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức theo quy định. Thực hiện việc giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc ban bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2022.

Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Thanh tra thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Thanh Lan