Theo đó, Phòng Chính sách Dân tộc có  01 Phó Trưởng phòng. Văn phòng có 01 Phó Chánh Văn phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Trưởng Ban Dân tộc thực hiện bố trí, sắp xếp, quản lý và sử dụng số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Ban Dân tộc theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên bãi bỏ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 05/2/2021 quy định số lượng Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Thanh Lan