100% cán bộ công chức trong ban nhận thức đầy đủ, hành động và đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Các phòng thuộc ban triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại đơn vị.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên nêu rõ, tổ chức thực hiện tuyên truyền gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, tập trung tuyên truyền cải thiện và nâng cao chỉ số về năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và chỉ số CCHC cấp tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của bộ, của UBND tỉnh về công tác CCHC.

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Ban Dân tộc với cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC, công tác dân tộc tại cơ quan được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức trên cơ sở xác định biên chế công chức, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm và thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo đúng yêu cầu của Nghị định số 90/2020/NĐCP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, sát với thực tế, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Được biết, các hình thức tuyên truyền được Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đề ra gồm: Tổ chức tuyên truyền tại các cuộc họp cơ quan hoặc kết hợp với các cuộc họp giao ban của cơ quan.

Thống kê công bố công khai, minh bạch đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử của ban.

Thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua website của Ban Dân tộc (http://bandantoc.thainguyen.gov.vn).

Cập nhật các tin bài về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC và kiểm soát TTHC của ban chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử của ban và gửi đăng trên bản tin CCHC của tỉnh.

Công khai các TTHC tại nơi trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Tuyên truyền biểu dương các phòng, các cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác cải cách TTHC, phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn cho công dân trong quá trình giải quyết TTHC.

Lan Vy