“Trái ngọt” của sự quyết tâm, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chia sẻ: Kế thừa, phát huy thành tựu chung của đất nước và của tỉnh sau gần 35 năm đổi mới, tiếp nối đà tăng trưởng, phát triển sáng tạo của nhiệm kỳ 2010-2015, ở nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi phương diện; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/17 chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

“Đó là thành quả từ sự quyết tâm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; là sự đúc kết các kinh nghiệm, bài học của gần 35 năm đổi mới, hội nhập phát triển, đặc biệt là 10 năm gần đây. Đồng thời, đây cũng là kết quả của việc phát huy tiềm năng, thế mạnh, những đặc trưng khác biệt, riêng có của tỉnh; là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, tích cực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh” - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%; quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2020 đã gấp 1,86 lần năm 2015; tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân tăng 13,1%/năm, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước…

Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người

Bên cạnh kết quả đạt, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới; tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ, du lịch không đạt mục tiêu đề ra; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu và thiếu; chênh lệch giàu nghèo, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn...

Để thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh…

"Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, phát huy dân chủ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường… xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của phía Bắc; cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ" - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, trong nhiệm kỳ, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự nhưng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn là một tập thể đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy, tầm nhìn chiến lược, đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và cương quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; năng lực lãnh đạo quản lý điều hành được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 15 Nghị quyết; tổ chức họp 60 kỳ, thông qua 15 kết luận, 15 chương trình, 4 kế hoạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện 10 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng…


Trọng Tài