Chiều ngày 22/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo trước Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại đây, báo chí đặt câu hỏi về công tác chuẩn bị nhân sự.

Xử lý hài hoà giữa tiêu chuẩn và cơ cấu 

Trả lời, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh, công tác nhân sự Ban Chấp hành khoá XIII có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng. Cho nên, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Bộ Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ khoá XII. 

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các nghị quyết như Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định như Quy định 105 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 205 về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền…

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ban hành Kết luận số 75 về phương hướng công tác nhân sự khoá XIII.

“Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương lần này được Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. 

Đồng thời, tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, làm một cách chặt chẽ, thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”, ông Chính nhấn mạnh.

Công tác chuẩn bị nhân sự đã xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữ tính phổ biến và đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, bảo đảm phù hợp cơ cấu theo địa bàn công tác… nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Quy trình 5 bước chặt chẽ, dân chủ 

Cũng theo Phó Ban Tổ chức Trung ương, trong phương hướng chuẩn bị nhân sự đã nêu rõ “kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót người thật sự có đức, có tài trong Đảng, trong nhân dân”.

Về quy trình công tác nhân sự, ông Chính cho hay, điểm mới là tiến hành 5 bước (nhiệm kỳ trước là tiến hành 3 bước) nên chặt chẽ hơn, dân chủ hơn. Đồng thời đã cụ thể hoá cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh; bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII chất lượng, có số lượng cơ cấu hợp lý, bảo đảm kế thừa, ổn định, đổi mới, có sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ. 

leftcenterrightdel
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính. Anh: X.Đ 

Trên cơ sở đó, từ Hội nghị 13, 14, 15, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. 

“Theo kết luận số 75 thì Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII có 200 Uỷ viên, trong đó có 180 Uỷ viên chính thức, 20 Uỷ viên dự khuyết”, ông Mai Văn Chính thông tin.

Về trường hợp “đặc biệt” được giới thiệu, đề cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, theo ông Chính là xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào điều kiện, nhất là cơ sở tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

“Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể theo quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao chọn một số trường hợp “đặc biệt” cả nhân sự tái cử và nhân sự giới thiệu lần đầu để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định”, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Đạt được thống nhất cao

Ông Võ Văn Thưởng Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định lại một lần nữa, công tác nhân sự cho Đại hội lần này đã được chuẩn bị “bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Theo ông Thưởng, cách làm được kế thừa những kinh nghiệm quý báu, hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay.… 

“Đến giờ này, chúng tôi đã chuẩn bị khá chu đáo”, ông Thưởng nói và dẫn chứng về quy trình chuẩn bị cho các nhóm đối tượng rất chặt chẽ. 

Cụ thể, là với Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương làm trước, trong đó tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau. Tiếp đó, mới đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cũng tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau. Sau đó, đến lãnh đạo chủ chốt, có trường hợp đặc biệt… 

Còn về việc có xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay không, ông Mai Văn Chính nhấn mạnh, “do Đại hội xem xét quyết định”.

Hương Giang