Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị bế mạc sáng ngày 17/1, kết thúc sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Phát biểu bế mạc hội nghị vào sáng 17/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số người lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số người là Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số người lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Trung ương cũng đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và danh sách để cử các nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Hội nghị Trung ương 15 là hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ khoá XII, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hương Giang