Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, với tinh thần, ý chí quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch, chính sách, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện. 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,55%/năm; ước tổng sản phẩm năm 2020 đạt 20.486 tỷ đồng, tăng 95,72% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng 11,9%/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp.

Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch và đảm bảo nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội. Hệ thống trường, lớp học, cơ sở đào tạo được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng đặc biệt khó khăn có chuyển biến tích cực.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đạt kết quả tích cực, chú trọng phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo quy hoạch và vị trí việc làm; đào tạo nghề cho lao động được triển khai tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 50%, tăng 10,1% so với năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Hoạt động khoa học và công nghệ được quan tâm, thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, sắp xếp theo hướng tinh gọn, đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạt 12,1 bác sỹ/vạn dân. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông được đầu tư phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân các dân tộc nâng lên.

Với tổng nguồn lực cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 2.300 tỷ đồng, tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm, ước năm 2020 còn 16,49%, giảm 23,91% so với cuối năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều); 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động đối ngoại được chú trọng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, hằng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% tổ chức cơ sở Đảng, trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém...

Những kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực là nền tảng, điều kiện quan trọng để tỉnh xác định chủ đề Đại hội lần thứ XIV: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, cùng với kết quả 15 năm chia tách, thành lập, xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với quyết tâm chính trị cao, Lai Châu phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bùi Bình