Đề cương nêu rõ, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu đến năm 2025, phát triển khá của khu vực và cả nước. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng; thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch; là tỉnh đang phát triển, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao và có môi trường sống tốt.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 18 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm; thu nhập bình quân đạt 113-115 triệu đồng/người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 100-105 ngàn tỷ đồng, thu ngân sách đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng, có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng-an ninh hằng năm đạt 70% trở lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên, hằng năm kết nạp từ 800-900 đảng viên.

Dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận diễn ra trong 3 ngày (từ 26 - 28/10). Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV có 417 đại biểu, trong đó có 349 đại biểu chính thức.

CTV Khoa Lê