Tiếp dân cả ngày nghỉ

Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho biết, theo kế hoạch, tỉnh Bắc Giang sẽ duy trì thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân các cấp và tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời thông báo, niêm yết công khai lịch tiếp công dân theo quy định.

Đối với các ngày tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh có liên quan có trách nhiệm tham gia đầy đủ, có mời đại diện các cơ quan Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị, các đoàn thể tham dự.

Tỉnh sẽ tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân và tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian diễn ra Đại hội, kể cả các ngày nghỉ. 

Đồng thời, để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân tập trung đông người đi khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp, các cấp, các ngành có trách nhiệm: Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư của công dân nhanh, gọn, đúng quy định; thụ lý, giải quyết vụ việc kịp thời đúng thẩm quyền, đúng thời hạn; đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan trong giải quyết vụ việc gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp, các ngành quan tâm xử lý các tình huống phát sinh khi công dân tập trung đông người đi khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp. Cụ thể, trường hợp công dân khiếu kiện đơn lẻ, Ban Tiếp công dân (đối với cấp huyện, cấp tỉnh), cán bộ tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị và tại cấp xã tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân để xử lý theo quy định.

Trường hợp công dân tập trung đông người lên tỉnh, huyện và xã khiếu kiện, yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp tiếp công dân và tổ chức đối thoại, xử lý ngay vụ việc. Trường hợp công dân khiếu kiện đông người vượt cấp thì Chủ tịch UBND có liên quan có trách nhiệm thuyết phục, vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương.

Trường hợp công dân tập trung đông người ra Hà Nội khiếu kiện, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện có công dân khiếu kiện phối hợp với tổ công tác của tỉnh và các cơ quan Trung ương có liên quan thuyết phục, vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương.

Đối với việc công dân tụ tập đông người, phức tạp tại cổng trụ sở các cơ quan và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo các cấp, Ban Tiếp công dân phối hợp với lãnh đạo UBND địa phương cử cán bộ tiếp công dân phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự tuyên truyền giải thích, yêu cầu công dân về trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, huyện hoặc đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc trụ sở UBND cấp xã để được tiếp theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm

Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang Trương Văn Nam cho biết, riêng cơ quan Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ đạo các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và Thanh tra các huyện, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất trong công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

Bên cạnh đó, ngành thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngành thanh tra tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Cơ quan Thanh tra tỉnh cũng phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoàng Long