Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể chính trị Long An tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW; nâng cao nhận thức, ý chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các cơ sở đào tạo, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị tỉnh Long An xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề hàng năm sát hợp với tình hình, điều kiện ở địa phương. Trong  đó,  tập trung lãnh đạo, giải quyết có hiệu quả, dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận, nhân dân quan tâm; đặc biệt, khắc phục nghiêm túc những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm  được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, đảm bảo chất lượng về tỉ lệ đảng viên và quần chúng tham gia học tập. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; đồng thời, xác định đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, một vài cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chuyên đề hàng năm còn chung chung, chưa bám sát nội dung của cấp trên và tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được quan tâm đúng mức. 

Việc phát huy và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả chưa được thường xuyên, liên tục. Việc viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; các cấp ủy chưa thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện bản cam kết.

Thanh Bình